2008/104/ES
1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 5.12. 2008)
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 3
O: 1
P: b
b) "agentúra dočasného zamestnávania" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uzatvára pracovné zmluvy alebo zamestnanecké vzťahy s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi na účely ich pridelenia do užívateľských podnikov na dočasný výkon práce pod ich dohľadom a vedením;
N
Návrh zákona
(čl. IV bod 2)
§ 29
O: 1
(1) Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len dočasný agentúrny zamestnanec ) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu. Ak sa nepreukáže
inak, za dočasné pridelenie podľa prvej vety sa považuje aj činnosť,
ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá povolenie na vykonávanie činnosti agentúry
dočasného zamestnávania, na základe iného právneho vzťahu ako je
vzťah založený podľa osobitného predpisu pre inú právnickú osobu
alebo inú fyzickú osobu, ak
a) iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá
zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania pracovné úlohy,
organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel
pokyny,
b) táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej
osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo
táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej
osoby alebo inej fyzickej osoby a
c) ide o činnosť, ktorú iná právnická osoba alebo iná fyzická
osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.
U
Č: 4
O: 1
Preskúmanie obmedzení alebo zákazov
1. Zákazy alebo obmedzenia využívania dočasnej agentúrnej práce odôvodnené len všeobecným záujmom v súvislosti s ochranou dočasných agentúrnych pracovníkov, požiadavkami zdravia a bezpečnosti pri práci alebo potrebou zabezpečiť riadne fungovanie trhu práce a predchádzanie zneužívaniu.
N
5/2004 Z. z.
§ 31
O: 2, 3
(2) Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak agentúra dočasného zamestnávania
a) neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b) nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
c) porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
2008/104/ES
2
Návrh zákona
(čl. I bod 4)
311/2001 Z. z.
§ 58
O: 1
§ 58
O: 8
V: 2
§ 58a
O: 2
P: f
§ 40
O: 9
(3) Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať
a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c) príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d) Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
f) občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.
(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“). Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.
(8) Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.
(2) Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať
f) pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.
(9) Porovnateľný zamestnanec na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.