91/383/EHS
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991
doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení v znení neskorších predpisov
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Č: 5
O: 1
Využívanie služieb pracovníkov a lekársky dohľad nad pracovníkmi
1. Členské štáty môžu zakázať, aby sa pracovníci v zamestnaneckom pomere podľa článku 1, využívali na niektoré práce, ktorá môže zvlášť ohroziť ich bezpečnosť alebo zdravie, tak ako to uvádzajú vnútroštátne právne predpisy, a najmä práce, ktoré si vyžadujú osobitný lekársky dohľad, tak ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy.
D
Návrh zákona
(čl. I bod 4)
§ 58
O: 1
(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“). Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.