Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Všetky podnikateľské subjekty v súkromnej sfére, ktoré využívajú inštitút dočasného pridelenia.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Negatívny (pozn. neuvádzajú sa ustanovenia presunuté zo zákona o službách zamestnanosti): obmedzenie pridelenia v prípade rizikových prác v rámci 4. kategórie, obmedzenie maximálnej dĺžky dočasného pridelenia, ustanovenie spôsobu dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu u dočasného pridelenia.
Pokiaľ ide o zavedenie spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa, predpokladá sa, že užívateľskí zamestnávatelia, ktorí dodržujú zákon poskytujú informácie agentúram dočasného zamestnávania, ohľadom porovnateľných podmienok kmeňových zamestnancov a vyberajú si za klientov len agentúry dočasného zamestnávania, ktoré samé dodržiavajú tieto podmienky a pre tieto subjekty prinesie novela len minimálne alebo žiadne náklady. Pokiaľ ide o subjekty, kde informačný tok je minimálny alebo neexistuje, možno predpokladať zvýšené náklady. Rozsah nákladov je však priamo naviazaný na vzájomnú dôveru oboch subjektov, ako aj dodržiavanie zákonov týmito subjektmi. Ak sa zákon dodržiava a je dôvera medzi zmluvnými stranami, užívateľský zamestnávateľ nemá potrebu permanetne monitorovať dodržiavanie povinností agentúrou dočasného zamestnávania a rieši len ojedinelé nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Pozitívny - zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže (medzi zamestnávateľmi využívajúcimi dočasne pridelených zamestnancov, medzi agentúrami dočasného zamestnávania navzájom a vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám bez licencie), takým spôsobom, že z
dôvodu nedodržiavania povinností alebo absencie určitých výslovných pravidiel sa do znevýhodneného postavenia nedostanú subjekty, ktoré zákon dodržiavajú.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?