Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Navrhnutou novelou Zákonníka práce sa na jednej strane sprísňuje právna úprava v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov, na druhej strane navrhované ustanovenia majú za cieľ zabezpečiť v tejto oblasti spravodlivú hospodársku súťaž (medzi zamestnávateľmi využívajúcimi dočasne pridelených zamestnancov, medzi agentúrami dočasného zamestnávania navzájom a vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám bez povolenia na činnosť) takým spôsobom, aby sa subjekty, ktoré nedodržiavajú zákonné povinností alebo výslovné pravidlá nedostali do zvýhodneného postavenia vo vzťahu k subjektom, ktoré zákon dodržiavajú. Z tohto hľadiska možno očakávať aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Z hľadiska rozpočtu možno odhadnúť pozitívny vplyv, ktorý však nemožno kvantifikovať vzhľadom na neexistujúce údaje. Pozitívny vplyv možno predvídať z hľadiska zvýšeného výberu daní a odvodov vo väzbe na zúženie možnosti fiktívneho vyplácania cestových náhrad (kde sa daň ani odvody neplatia) ako nástroja, ktorým sa nahrádza vyplácanie mzdy, z hľadiska možného zvýšenia mzdy s cieľom dodržať porovnateľné podmienky.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov