1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný na základe vlastnej iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov potreby riešenia problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov.
Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov, a to najmä:
-zavedením spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,
-riešením zastretého dočasného prideľovania zamestnanca právnickými osobami alebo fyzickými osobami,
-obmedzením dočasného pridelenia zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4. kategórie,
-obmedzením možnosti užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť dočasne prideleného zamestnanca k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
-obmedzením maximálnej dĺžky dočasného pridelenia a počtu opätovných dočasných pridelení a predĺžení dočasných pridelení,
-ustanovením spôsobu dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom a zavedením výpovedného dôvodu v prípade skončenia dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
-obmedzením možnosti zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru.
V čl. II sa novelizuje zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska s cieľom riešiť výnimku z dočasného pridelenia zamestnancov Národnej banky Slovenska pri plnení úloh v rámci osobitného systému dohľadu pre Európsku centrálnu banku.
V čl. III sa novelizuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách najmä so zámerom najmä riešiť otázku obchádzania poskytovania porovnateľnej mzdy cez poskytovanie cestovných náhrad počas dočasného pridelenia zamestnanca.
V čl. IV sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo väzbe na prenesenie ustanovení z tohto zákona do Zákonníka práce a osobitne sa upravuje výška pokuty pri vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
2
Vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy návrhu zákona uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.