1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO
na v y d a n i e
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Eugen Jurzyca Národná rada Slovenskej republiky
Jozef Mikuš
Viliam Novotný schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky Eugena JURZYCU a Jozefa
MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Bratislava, september 2014
2
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2014,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z .z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 170 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov92aaa) z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania, štatistické údaje zo svojho informačného systému.“.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aaa znie:
92aaa) § 157 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
3
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 73a ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „poisťovni“ vkladajú slová „a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 157 ods. 8 písm. d) sa za slová „zdravotné poisťovne“ vkladá čiarka a slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 93 sa na konci pripája táto citácia: „zákon č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 383/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov4aa) z centrálneho registra študentov vysokých škôl štatistické údaje zo svojho informačného systému.
(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov4ab) z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania, štatistické údaje zo svojho informačného systému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
4aa) § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 125/2011 Z. z.
4ab) § 157 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. V
4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný poslanecký návrh zákona komplexne spracováva systém zverejňovania štatistiky nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl na Slovensku.
Absolventská miera nezamestnanosti (uplatnenie absolventov na trhu práce) je jedným z najdôležitejších kritérií pre informované rozhodovanie sa absolventov stredných škôl pre štúdium na konkrétnej vysokej škole ako aj absolventov základných škôl pre výber strednej školy.
Návrh zákona reaguje a legislatívne nadväzuje na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti jednotlivých vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, ktorý pripravilo v roku 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením ministra Eugena Jurzycu s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústavu informácií a prognóz v školstve.
Zároveň návrh zákona nadväzuje na odporúčania, ktoré boli formulované v rámci výsledkov uvedeného prieskumu a podľa ktorých by bolo prospešné aj v budúcnosti znižovať informačnú nerovnosť na trhoch vzdelávania a práce a pravidelne informovať verejnosť o úspešnosti absolventov jednotlivých vysokých škôl ako aj stredných škôl v praxi.
Návrh zákona v jednotlivých ustanoveniach zabezpečuje toky relevantných informácií medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a zapojenými inštitúciami Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne tak, aby sa zabezpečila pravidelná výmena údajov, ktoré potrebné na spracúvanie, vyhodnocovanie a publikovanie štatistiky absolventskej miery nezamestnanosti podľa zadaných kritérií.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
1.Vplyv na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
2.Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva a zvyšovanie kvality života, na rozvoj podnikateľských aktivít ako aj na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyv na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4.Vplyv na zamestnanosť:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
6. Vplyv na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
6
B. Osobitná časť
K čl. I
Doplnením § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky relevantné informácie a štatistické údaje z vlastného informačného systému, ktoré sa týkajú absolventov stredných škôl.
K čl. II
Novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytovať stanovené údaje z centrálneho registra študentov okrem Sociálnej poisťovni aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.
K čl. III
V rámci zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh zákona dopĺňa povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupniť osobné údaje v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.
K čl. IV
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa novelizuje tak, aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinne poskytovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky štatistické údaje zo svojho informačného systému, ktoré sa týkajú absolventov vysokých škôl.
K čl. V
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky ako aj lehoty dané prezidentovi Slovenskej republiky na podpis schváleného zákona.