N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Petra Osuského
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Peter Osuský
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
BRATISLAVA 2014
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 384/1997 Z. z a zákona č. 374/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 4 znie:
㤠4
(1) Ak sa konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
(2) Obec zakáže podujatie, ak sa konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde sa podľa skôr doručeného oznámenia konať iné podujatie podľa tohto zákona, zhromaždenie,1a) alebo verejné športové podujatie.1b)
(3) Obec môže zakázať podujatie, ak sa konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia neprimerane obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
(4) Obec nemôže podujatie zakázať z dôvodov podľa odseku 3, ak usporiadateľ prijal návrh obce podľa odseku 1.
(5) O zákaze podujatia podľa odsekov 2 a 3 rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie podľa § 3.
(6) Obec v deň vydania rozhodnutia vyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho k dispozícii, do dňa, v ktorom sa podujatie konať. Ak obec v lehote uvedenej v odseku 5 nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže usporiadateľ podujatie usporiadať. Obec zároveň bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň po vyvesení na úradnej tabuli zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia usporiadateľovi.
(7) Proti rozhodnutiu obce podľa odsekov 2 a 3 môže usporiadateľ do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok na súde, ku ktorému priloží písomné vyhotovenie rozhodnutia. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o správnom súdnictve.1c) Opravný prostriedok nemá odkladný účinok. Súd rozhodne do troch dní. Rozhodnutie zruší, ak neboli dané dôvody k zákazu podujatia. Usporiadateľ je potom oprávnený podujatie usporiadať podľa pôvodného oznámenia alebo neskôr tak, aby sa podujatie uskutočnilo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak podujatie usporiada v neskoršej dobe, upovedomí o tom obec najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a) až 1c) znejú:
1a) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
1b) Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1c) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 244 – 250sa).“
2.§ 6 znie:
„(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.
(2) Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie rozpustí, resp. ho preruší. Podujatie možno rozpustiť aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo ak nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 4.
(3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o rozpustení podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní.
(4) Proti rozpusteniu alebo prerušeniu podujatia môže usporiadateľ do 15 dní od jeho doručenia podať námietky na súde. Súd rozhodne, či podujatie bolo alebo nebolo rozpustené v súlade so zákonom. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o správnom súdnictve.1c)
3.Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Na zákaz podujatia oznámeného obci podľa § 3 do 31. decembra 2014 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.