DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ivan Uhliarik
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: nie je
a) v primárnom práve
b) v sekundárnom práve
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii : žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: Vzhľadom na body 3. a 4., keďže problematika návrhu zákona nie je upravená v práve EÚ, sa stupeň zlučiteľnosti nevyjadruje.