DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorý, sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Zámerom navrhovanej úpravy je sprístupniť ďalšie vzdelávanie rozvinuté v rezorte zdravotníctva aj liečebným pedagógom a psychológom pracujúcim v zariadeniach rezortov školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá vplyv na podnikateľskú sféru, na zamestnanosť ani na životné prostredie. Prijatie zákona však napriek tomu výrazne podporí rozvíjanie kvalitných služieb a povedie k ozdraveniu, zvýšeniu kvality života a k inklúzii jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.
Tento návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné