NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z ..................... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 3 pripájajú slová „a poskytovanie liečebnopedagogickej alebo psychologickej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13a), v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13b) a v školách a školských zariadeniach13c).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
2.V § 92 sa doterajší odsek označuje ako odsek 1 a vkladajú sa odseky 2 13, ktoré znejú:
„(2) Osobe, ktorá vykonáva pracovné činnosti liečebného pedagóga alebo psychológa ako zamestnanec organizácie patriacej do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu
2
a športu Slovenskej republiky72b) alebo zamestnanec organizácie patriacej do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky72c) sa umožní ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie podľa tohto zákona, ak o to požiada.
(3) Ustanovenia § 39, § 39a a § 42 tohto zákona sa na uskutočňovanie ďalšieho a sústavného vzdelávania osoby podľa odseku 2 použijú primerane. Vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca akreditovaný študijný program 40) podľa tohto zákona započíta liečebnému pedagógovi podľa odseku 2 na účely absolvovania ďalšieho vzdelávania aj odbornú prax vykonávanú v organizáciách podľa odseku 2, ak mala charakter poskytovania liečebnopedagogickej starostlivosti porovnateľnej s poskytovaním liečebnopedagogickej starostlivosti v organizácii patriacej do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca akreditovaný študijný program 40) podľa tohto zákona započíta psychológovi podľa odseku 2 na účely absolvovania ďalšieho vzdelávania aj odbornú prax vykonávanú v organizáciách podľa odseku 2, ak mala charakter psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva a psychoterapie.
(4) Vedenie liečebného pedagóga počas jeho ďalšieho vzdelávania v špecializačnom študijnom programe, certifikačnom študijnom programe alebo študijnom programe sústavného vzdelávania podľa tohto zákona iným liečebným pedagógom podľa určenia vzdelávacej ustanovizne a vedenie psychológa počas jeho ďalšieho vzdelávania v špecializačnom študijnom programe, certifikačnom študijnom programe alebo študijnom programe sústavného vzdelávania podľa tohto zákona iným psychológom podľa určenia vzdelávacej ustanovizne sa nepovažuje za neodborné zasahovanie podľa osobitného predpisu72d).
(5) Fyzická alebo právnická osoba uskutočňujúca sústavné vzdelávanie v neakreditovanej vzdelávacej aktivite 42) podľa tohto zákona vydá osobe podľa odseku 2 za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity podľa tohto zákona.
(6) Osobe, ktorá je liečebným pedagógom podľa odseku 2 sa umožní registrácia v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona, ak o to požiada; osobe, ktorá je psychológom podľa odseku 2 sa umožní registrácia v Slovenskej komore psychológov podľa tohto zákona, ak o to požiada.
.
(7) Osobe podľa odseku 2 príslušná komora podľa odseku 6 vydá hodnotenie sústavného vzdelávania podľa tohto zákona, ak o to požiada.
(8) Liečebný pedagóg, ktorý popri svojej najmenej 15 rokov trvajúcej odbornej praxi priebežne vykonával činnosť školiteľa liečebných pedagógov v špecializačnom študijnom programe liečebná pedagogika pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za liečebného pedagóga so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika podľa tohto zákona.
(9) Psychológ, ktorý získal osvedčenie na výkon činností poradenskej psychológie podľa osobitného predpisu72e) alebo psychológ, ktorý vykonával činnosti poradenského psychológa najmenej 10 rokov pred účinnosťou tohto zákona, z toho najmenej 50 hodín pod supervíziou iného poradenského psychológa a získal ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej najmenej 50 kreditom
3
podľa osobitného predpisu72g) sa považuje za psychológa so špecializáciou v špecializačnom odbore poradenská psychológia podľa tohto zákona.
(10) Psychológ, ktorý získal osvedčenie na výkon činností pracovnej a organizačnej psychológie podľa osobitného predpisu72e) alebo psychológ, ktorý vykonával činnosti pracovného a organizačného psychológa najmenej 10 rokov pred účinnosťou tohto zákona, z toho najmenej 50 hodín pod supervíziou iného pracovného psychológa a získal ďalšie vzdelávanie súvisiace s činnosťou pracovného psychológa v hodnote ekvivalentnej najmenej 50 kreditom podľa osobitného predpisu72g) sa považuje za psychológa so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia podľa tohto zákona.
(11) Psychológ, ktorý získal osvedčenie na výkon činností školskej psychológie podľa osobitného predpisu72e) alebo psychológ, ktorý vykonával činnosti školského psychológa najmenej 10 rokov pred účinnosťou tohto zákona, z toho najmenej 50 hodín pod supervízou iného školského psychológa a získal ďalšie vzdelávanie súvisiace s činnosťou školského psychológa v hodnote ekvivalentnej najmenej 50 kreditom podľa osobitného predpisu72g) sa považuje za psychológa so špecializáciou v špecializačnom odbore školská psychológia podľa tohto zákona.
(12) Dĺžka výkonu pracovných činností psychológa v odsekoch 9 11 je určená v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.72f) Pri výkone pracovných činností psychológa v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase je potrebné za uvedené obdobie 10 rokov okrem 50 hodín supervízie dokladovať aj ďalšie vzdelávanie súvisiace s činnosťou psychológa v hodnote ekvivalentnej najmenej 100 kreditom podľa osobitného predpisu.72g)
(13) Slovenská zdravotnícka univerzita vydá liečebnému pedagógovi a psychológovi podľa odsekov 8 12 diplom o špecializácii v špecializačnom odbore liečebná pedagogika najneskôr do 150 dní odkedy o vydanie diplomu o špecializácii písomne požiadal. Psychológ k žiadosti pripojí potvrdenie splnenia podmienok podľa odsekov 9 11 od Slovenskej komory psychológov.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 72b až 72g znejú:
„72b) napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72c) napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72d) napríklad § 5 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72e) napríklad zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
72f) § 85 Zákonník práce.
72g) § 42 zákona o poskytovateľoch.“
3.V Prílohe č. 1a sa za bod 64. vkladajú nové body 65. a 66., ktoré znejú:
„65. ambulancia poradenskej psychológie,
4
66. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie.“
Čl. II
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z. a zákona č. 312/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. f) sa na konci vkladá bodkočiarka a pokračuje vetou: „odborný zamestnanec vykonávajúci liečebnopedagogickú alebo psychologickú starostlivosť podľa § 4 právo aj na ďalšie vzdelávanie podľa osobitného predpisu30a) a na uznanie tohto vzdelávania na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona,“.
2. V § 5 ods. 2 písm. h) sa za slová „kontinuálneho vzdelávania“ vkladá čiarka a slová „ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30a)“.
3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája druhá veta, ktorá znie: „Neodborným zasahovaním nie je ani vedenie odborných zamestnancov vykonávajúcich liečebnopedagogickú starostlivosť alebo psychologickú starostlivosť podľa tohoto zákona zdravotníckymi pracovníkmi podľa osobitného predpisu30a).“
4. V § 25 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „vrátane ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30a)“.
5. Vkladá sa § 61c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61c
Prechodné ustanovenia
(1) Prax liečebného pedagóga v zdravotníctve a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve získané podľa osobitného predpisu30a) do účinnosti tohto zákona alebo podľa tohto zákona uzná zamestnávateľ odborného zamestnanca podľa tohto zákona.
(2) Zamestnávateľ odborného zamestnanca uzná podľa tohto zákona aj prax liečebného pedagóga bez osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak liečebný pedagóg pred získaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore liečebná pedagogika absolvoval strednú zdravotnícku školu.
(3) Zamestnávateľ odborného zamestnanca uzná podľa tohto zákona aj špecializáciu v špecializačnom odbore liečebná pedagogika získanú podľa osobitného predpisu30a) do účinnosti tohto zákona alebo podľa tohto zákona.
(4) Prax psychológa v zdravotníctve a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve získané podľa osobitného predpisu30a) do účinnosti tohto zákona alebo podľa tohto zákona uzná zamestnávateľ odborného zamestnanca podľa tohto zákona.
(5) Zamestnávateľ odborného zamestnanca uzná podľa tohto zákona aj prax psychológa bez osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctva, ak psychológ pred získaním
5
vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore psychológia absolvoval strednú zdravotnícku školu.
(6) Zamestnávateľ odborného zamestnanca uzná podľa tohto zákona aj špecializáciu v špecializačnom odbore poradenská psychológia, špecializáciu v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia alebo špecializáciu v špecializačnom odbore školská psychológia získanú podľa osobitného predpisu30a) do účinnosti tohto zákona alebo podľa tohto zákona.
(7) Zamestnávateľ odborného zamestnanca uzná podľa tohto zákona aj iné ďalšie vzdelávanie ako je uvedené v odsekoch 1 6 absolvované podľa osobitného predpisu30a) absolvované odborným zamestnancom do účinnosti tohto zákona alebo podľa tohto zákona ako kontinuálne vzdelávanie absolvované podľa tohto zákona.“
Čl. III
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 485/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý znie:
㤠22a
Zariadenie uvedené v § 35, § 36 a § 38 § 40 môže okrem poskytovania sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti podľa tohto zákona poskytovať aj liečebnopedagogickú a psychologickú starostlivosť,23e) ktoré poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.23d)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:
„23e) § 7 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. IV
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto
Za § 47a sa vkladá § 47aa, ktorý znie:
㤠47aa
6
Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže poskytovať aj liečebnopedagogickú a psychologickú starostlivosť,38f) ktoré poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.38c)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 38f znie:
„38f) § 7 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.