1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V čl. 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h, ktoré znie:
„h) poberať viac ako jeden príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára.“.
2.V čl. 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak verejný funkcionár poberá príjem za výkon funkcie verejného funkcionára v čase ustanovenia do ďalšej verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do ďalšej verejnej funkcie ponechať si len jeden príjem z výkonu verejnej funkcie.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
3.V čl. 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
2
„f) či spĺňa podmienku poberania len jedného príjmu z výkonu funkcie verejného funkcionára v prípade podľa čl. 5 ods. 8 s uvedením, ktorý príjem z výkonu verejnej funkcie verejný funkcionár nepoberá.“.
4.Za čl. 12a sa vkladá nový čl. 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Ak verejný funkcionár poberá k 1. januáru 2015 príjem z výkonu funkcií viacerých verejných funkcionárov, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona ponechať si len jeden príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára.
(2) Konania vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.