Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
45. schôdza výboru
Číslo: CDR-1570/2014
142
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 8. septembra 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu NR SR na určenie gestorského výboru k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) – prvé čítanie
A.konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 1157 z 25. augusta 2014 určil Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor k prerokovaniu predmetného návrhu zákona
B.určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslankyňu Bibiánu Riapošovú za spravodajkyňu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní
C.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Pavol G o g aMojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru