1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1042/2014
1033a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1214 z 24. júna 2014 pridelila vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR
a
Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Vládny návrh zákona odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 454 z 2. septembra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 160 z 3. septembra 2014.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný vládny návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, § 2 písm. f) sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; zavedenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ na mieste, kde sa skracované slová používajú prvý raz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I, § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ v súvislosti s jej navrhovaným zavedením v § 2 písm. f) (čl. I).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I v § 5 ods. 1 sa slovo „Piatich“ nahrádza slovom „Štyroch“, slovo „Štyroch“ sa nahrádza slovom „Piatich“, v písmene d) sa bodka nahrádza čiarkou a za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
3
„e)jeden člen rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.“.
Navrhovanou úpravou sa mení pomer členov rady, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky bez návrhu a členov rady, ktorých vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a to v prospech členov rady, ktorí vymenúvaní a odvolávaní na návrh. Súčasne sa stanovuje oblasť, za ktorú byť vymenovaný piaty člen rady menovaný na návrh oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I v § 5 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 2 písm. b) a § 20 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.
Navrhuje sa doplnenie dokumentov, prostredníctvom ktorých sa preukazuje bezúhonnosť, ak členom rady byť cudzinec, resp. ak je cudzinec žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
Legislatívno-technická úprava; oprava nesprávneho vnútorného odkazu, vzhľadom na to, že predmetné čestné vyhlásenie je upravené v § 14 ods. 2 písm. f).
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I v § 18 ods. 8 druhá veta znie:
„Riaditeľ rozhodne o
a)poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia odporučila a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,11)
b)neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia neodporučila alebo ak to nie je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.11)“.
Navrhuje sa úprava formulácie tak, aby riaditeľ bol pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov viazaný odporúčaním odbornej komisie.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I, § 18 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Napríklad čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26.10.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26. 6. 2014), zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Poznámka pod čiarou sa upravuje ako demonštratívny výpočet, ktorý sa dopĺňa o nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 ako aj o publikačný zdroj Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so zaužívaným spôsobom citácie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I, § 19 ods. 2 písm. h) a § 20 ods. 2 písm. k) sa slová „poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
5
dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
Formulačná precizácia za účelom terminologického zosúladenia ustanovenia s právnym poriadkom a § 22 ods. 6 písm. b) a c).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I v § 19 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).“.
Navrhuje sa vylúčiť z okruhu oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I v § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v § 19 ods. 4 písm. d).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I, § 26 ods. 1 sa pred slovo „účtu“ vkladá slovo „platobného“.
Formulačná precizácia ustanovenia; ide o „platobný účet“.
6
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I, § 28 ods. 6 sa slová „uchádzačov o“ nahrádzajú slovami „kandidátov na“.
Precizácia ustanovenia za účelom zosúladenia pojmového aparátu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. II, 5. bode, v § 3 odsek 5 znie:
„(5) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo národnou kultúrnou pamiatkou technického charakteru, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. e), f) a h), zabezpečujúcemu jej obnovu, aj keď nie je vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.“.
Novým znením § 3 ods. 3 (čl. II, bod 4) došlo k vypusteniu zavedenej legislatívnej skratky „zrúcanina“. Túto skutočnosť sa pozabudlo zohľadniť v novom odseku 5 v § 3, kde sa vypustená legislatívna skratka začala znovu používať. V praxi by to spôsobilo neaplikovateľnosť predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. II sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa § 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 3 až 5“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového 6. bodu sa navrhuje 1. januára 2015 (čl. III).
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky 3 ods. 3 platného zákona č. 434/2010 Z. z.) je aj doklad preukazujúci
7
oprávnenie podľa § 3 ods. 3, ak je predmetom financovania nehnuteľnosť. Z dôvodu vloženia nových odsekov 4 a 5 sa v § 3 táto povinnosť vzťahuje aj na vložené odseky.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. II sa dopĺňa 8. bod, ktorý znie:
„8. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7bPrechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. decembra 2014 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, aj keď boli predložené pred 1. januárom 2015.“.“.
Účinnosť nového 8. bodu sa navrhuje 1. januára 2015 (čl. III).
Upravuje sa režim posudzovania žiadostí o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložených pred účinnosťou zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. III sa slová „prvého bodu, ktorý nadobúda“ nahrádzajú slovami „prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú“.
Navrhuje sa doplniť ustanovenie o účinnosti tak, aby aj 3. bod v čl. II 3 ods. 2 písm. a)] nadobudol účinnosť 1. januára 2016 vzhľadom na to, že predstavuje legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením písmena a) v § 2 ods. 1 (1. bod, čl. II).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona (tlač 1033) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 116 s návrhom schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá číslo 166 z 9. septembra 2014.
Gestorský výbor určil poslanca Jána Senka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 9. septembra 2014
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá