Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
44. schôdza výboru
K číslu: CRD-1042/2014
160
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
z 3. septembra 2014
k vládnemu návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033);
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033)
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Viera Mazúrová, v. r. Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 160
zo dňa 3. septembra 2014
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 2 písm. f) sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; zavedenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ na mieste, kde sa skracované slová používajú prvý raz.
2.V čl. I, § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ v súvislosti s jej navrhovaným zavedením v § 2 písm. f) (čl. I).
3.V čl. I v § 5 ods. 1 sa slovo „Piatich“ nahrádza slovom „Štyroch“, slovo „Štyroch“ sa nahrádza slovom „Piatich“, v písmene d) sa bodka nahrádza čiarkou a za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)jeden člen rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.“.
Navrhovanou úpravou sa mení pomer členov rady, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky bez návrhu a členov rady, ktorých vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a to v prospech členov rady, ktorí vymenúvaní a odvolávaní na návrh. Súčasne sa stanovuje oblasť, za ktorú byť vymenovaný piaty člen rady menovaný na návrh oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
3
4.V čl. I v § 5 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 2 písm. b) a § 20 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.
Navrhuje sa doplnenie dokumentov, prostredníctvom ktorých sa preukazuje bezúhonnosť, ak členom rady byť cudzinec, resp. ak je cudzinec žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov.
5.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
Legislatívno-technická úprava; oprava nesprávneho vnútorného odkazu, vzhľadom na to, že predmetné čestné vyhlásenie je upravené v § 14 ods. 2 písm. f).
6.V čl. I v § 18 ods. 8 druhá veta znie:
„Riaditeľ rozhodne o
a)poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia odporučila a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,11)
b)neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia neodporučila alebo ak to nie je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.11)“.
Navrhuje sa úprava formulácie tak, aby riaditeľ bol pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov viazaný odporúčaním odbornej komisie.
7.V čl. I, § 18 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Napríklad čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26.10.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26. 6. 2014), zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Poznámka pod čiarou sa upravuje ako demonštratívny výpočet, ktorý sa dopĺňa o nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 ako aj o publikačný zdroj Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so zaužívaným spôsobom citácie.
8.V čl. I, § 19 ods. 2 písm. h) a § 20 ods. 2 písm. k) sa slová „poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
4
dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
Formulačná precizácia za účelom terminologického zosúladenia ustanovenia s právnym poriadkom a § 22 ods. 6 písm. b) a c).
9.V čl. I v § 19 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).“.
Navrhuje sa vylúčiť z okruhu oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
10.V čl. I v § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v § 19 ods. 4 písm. d).
11.V čl. I, § 26 ods. 1 sa pred slovo „účtu“ vkladá slovo „platobného“.
Formulačná precizácia ustanovenia; ide o „platobný účet“.
12.V čl. I, § 28 ods. 6 sa slová „uchádzačov o“ nahrádzajú slovami „kandidátov na“.
Precizácia ustanovenia za účelom zosúladenia pojmového aparátu.
13.V čl. II, 5. bode, v § 3 odsek 5 znie:
„(5) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo národnou kultúrnou pamiatkou technického charakteru, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. e), f) a h), zabezpečujúcemu jej obnovu, aj keď nie je vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.“.
Novým znením § 3 ods. 3 (čl. II, bod 4) došlo k vypusteniu zavedenej legislatívnej skratky „zrúcanina“. Túto skutočnosť sa pozabudlo zohľadniť v novom odseku 5 v § 3, kde sa vypustená legislatívna skratka začala znovu používať. V praxi
5
by to spôsobilo neaplikovateľnosť predmetného ustanovenia.
14.V čl. II sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa § 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 3 až 5“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového 6. bodu sa navrhuje 1. januára 2015 (čl. III).
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky 3 ods. 3 platného zákona č. 434/2010 Z. z.) je aj doklad preukazujúci oprávnenie podľa § 3 ods. 3, ak je predmetom financovania nehnuteľnosť. Z dôvodu vloženia nových odsekov 4 a 5 sa v § 3 táto povinnosť vzťahuje aj na vložené odseky.
15.V čl. II sa dopĺňa 8. bod, ktorý znie:
„8. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7bPrechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. decembra 2014 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, aj keď boli predložené pred 1. januárom 2015.“.“.
Účinnosť nového 8. bodu sa navrhuje 1. januára 2015 (čl. III).
Upravuje sa režim posudzovania žiadostí o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložených pred účinnosťou zákona.
16.V čl. III sa slová „prvého bodu, ktorý nadobúda“ nahrádzajú slovami „prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú“.
Navrhuje sa doplniť ustanovenie o účinnosti tak, aby aj 3. bod v čl. II 3 ods. 2 písm. a)] nadobudol účinnosť 1. januára 2016 vzhľadom na to, že predstavuje legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením písmena a) v § 2 ods. 1 (1. bod, čl. II).