ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
79. schôdza
Číslo: CRD-1042/2014
454
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. septembra 2014
k vládnemu návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 454
z 2. septembra 2014
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 2 písm. f) sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; zavedenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ na mieste, kde sa skracované slová používajú prvý raz.
2.V čl. I, § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“)“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie legislatívnej skratky pre „žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ v súvislosti s jej navrhovaným zavedením v § 2 písm. f) (čl. I).
3.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
Legislatívno-technická úprava; oprava nesprávneho vnútorného odkazu, vzhľadom na to, že predmetné čestné vyhlásenie je upravené v § 14 ods. 2 písm. f).
4.V čl. I, § 18 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Napríklad čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26.10.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108
Zmluvy (Ú. V. L 187, 26. 6. 2014), zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Poznámka pod čiarou sa upravuje ako demonštratívny výpočet, ktorý sa dopĺňa o nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 ako aj o publikačný zdroj Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so zaužívaným spôsobom citácie.
5.V čl. I, § 19 ods. 2 písm. h) a § 20 ods. 2 písm. k) sa slová „poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
Formulačná precizácia za účelom terminologického zosúladenia ustanovenia s právnym poriadkom a § 22 ods. 6 písm. b) a c).
6.V čl. I, § 26 ods. 1 sa pred slovo „účtu“ vkladá slovo „platobného“.
Formulačná precizácia ustanovenia; ide o „platobný účet“.
7.V čl. I, § 28 ods. 6 sa slová „uchádzačov o“ nahrádzajú slovami „kandidátov na“.
Precizácia ustanovenia za účelom zosúladenia pojmového aparátu.
8.V čl. III sa slová „prvého bodu, ktorý nadobúda“ nahrádzajú slovami „prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú“.
Navrhuje sa doplniť ustanovenie o účinnosti tak, aby aj 3. bod v čl. II 3 ods. 2 písm. a)] nadobudol účinnosť 1. januára 2016 vzhľadom na to, že predstavuje legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením písmena a) v § 2 ods. 1 (1. bod, čl. II).