Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zohľadňuje doterajšiu činnosť súdnych exekútorov pri vykonávaní núteného výkonu exekučných titulov (ďalej aj len exekučná činnosť alebo exekučné konania“), pri ktorých sa účtuje aj daň z pridanej hodnoty proti povinnému.
Navrhovaná právna úprava reaguje na súčasnú situáciu pri enormnom náraste exekučných konaní a to často v priamom spojení s nebankovými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú úžeru voči bežným občanom. Predkladaná právna úprava rieši často ťažkú sociálnu situáciu povinných v exekučných konaniach a to tým spôsobom, že oslobodzuje od dane z pridanej hodnoty činnosť súdneho exekútora pri vykonávaní núteného výkonu exekučných titulov v zmysle Exekučného poriadku proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom podľa osobitného zákona. Po prijatí navrhovanej právnej úpravy by súdni exekútori nemohli účtovať daň z pridanej hodnoty aj u povinných, ktorí by boli fyzickou osobou a neboli podnikateľom podľa Živnostenského zákona alebo Obchodného zákonníka.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejný rozpočet, bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
- čl. 110 až 113, čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, - čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo
Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky.
b) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.
c) Bezpredmetné.
d) V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
Predmetné ustanovenia zákona ustanovuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri činnosti súdneho exekútora tým spôsobom, že nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona bude oslobodená od dane z pridanej hodnoty aj činnosť súdneho exekútora pri vykonávaní núteného výkonu exekučného titulu v zmysle Exekučného poriadku proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom podľa osobitného zákona t.j. Živnostenského zákona alebo Obchodného zákonníka.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. december 2014.