N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona 440/2012 Z. z. a zákona č. 360/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slová „v prílohe č. 7“ vkladajú slová „a v prílohe č. 7a“.
2.V § 27 ods. 2 sa za slová „podľa prílohy č. 7“ vkladajú slová „a prílohy č. 7a“.
3. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:
Príloha č. 7a
Zoznam tovarov – potravín so zníženou sadzbou dane
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka1)
Opis tovaru
0102
0103
0104
0105
010614
-Živé hovädzie zvieratá
-Živé svine
-Živé ovce a kozy
-Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:
-Králiky a zajace
02
-Mäso a jedlé mäsové droby
03
-Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem
0301 11 00 a 0301 19 00 ozdobné ryby
04
-Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté
0504
0506
-Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
-Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (však nenarezané do tvaru)
07
-Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
08
-Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov
09
-Káva, čaj, maté a koreniny
10
-Obilniny
11
-Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12
-Olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody,; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a kroviny
-okrem 1209- Semená, plody a výtrusy druhov používaných na siatie, 1210- Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín, 1211 - Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov) druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku, 1213 - Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet, 1214- Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet
1509
1517
-Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikové
-Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
16
-Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
17
-Cukor a cukrovinky
18
-Kakao a prípravky z kakaa
19
-Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka, cukrárenské výrobky
20
-Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných rastlín
21
-Rôzne jedle prípravky
2201
2202
2209
-Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh,
-Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009:
-Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 písmeno b) znie:
„b) právnickej osoby okrem právnickej osoby uvedenej v písmene c) zníženého o daňovú stratu je 22%,“.
2. § 15 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) právnickej osoby s regulovaným predmetom činnosti, ktorá základ dane zistený podľa § 17 až 29 aspoň 3 000 000 eur, zníženého o daňovú stratu je 39 %.“.
3. Za § 15a sa vkladá nový § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 15b
Právnická osoba s regulovaným predmetom činnosti
(1) Za právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti sa považuje
a) osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti
1. energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,75b)
2. poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,75c)
3. verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu,75d)
4. elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií udeleného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,75e)
5. farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu,75f)
6. poštových služieb na základe všeobecného povolenia alebo poštovej licencie vydanej Poštovým regulačným úradom podľa osobitného predpisu,75g)
7. dopravy na dráhe na základe licencie vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy podľa osobitného predpisu,75h)
8. verejných vodovodov a verejných kanalizácií75i) na základe živnostenského oprávnenia,
9. leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,75j)
10. poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu75k) alebo
11. uvedenej v prvom desiatom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
b) banka alebo pobočka zahraničnej banky75l).
(2) Na účely tohto zákona sa na právnickú osobu s regulovaným predmetom činnosti použijú ustanovenia vzťahujúce sa na právnickú osobu okrem § 15 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75b až 75l znejú:
75b) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
75c) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75d) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75e) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
75f) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
75g) § 15 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
75h) § 37 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
75i) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
75j) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75k) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
75l) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4. § 49a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Právnická osoba s regulovaným predmetom činnosti je povinná písomne oznámiť správcovi dane v lehotách podľa § 49
a) oblasť podľa § 15b ods. 1, v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa § 15b ods. 1,
c) výšku základu dane.“.
5. Za § 59zb sa vkladá nový § 59zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 59zc
Spoločné a prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
(1) Zaplatenie dane z príjmu podľa § 15 písm. c) nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitného predpisu154) a rozdiel zaplatenej dane z príjmu podľa § 15 písm. c) a dane z príjmu podľa predpisov účinných do 1. januára 2015 sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny.
(2) Ustanovenie § 15 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 154 znie:
154)Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.