DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov všetkých politikov o niekoľko sto eur a to v situácií, keď verejný dlh Slovenskej republiky dosahuje historické maximá a obyvateľstvo je postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti. Pokiaľ by nedošlo k navrhovanému zmrazeniu platov u niektorých ústavných činiteľov, napríklad plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky by vzrástol oproti roku 2014 o viac ako 600 €. Vzhľadom na to, že plat ministra je 1,5 násobkom platu poslanca, prípadne platy iných ústavných činiteľov odvodené od platov poslancov, je potrebné ich plošne zmraziť všetkým ústavným činiteľom.
Podľa návrhu zákona by platy poslancov, členov vlády, ministrov, generálneho prokurátora, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv ostali zmrazené na úrovni platov z roku 2011. Plat sudcu Najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu, či prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry sa zmrazuje na úroveň z roku 2013. V súčasnosti sa plat ústavných činiteľov odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá každoročne stúpa. Je však potrebné prihliadať aj na veľmi dôležitý faktor, ktorý ju ovplyvňuje a to zvyšujúci sa počet nezamestnaných osôb. Čiže v období, keď Slovenská republika nezamestnanosť blížiacu k 13 % sa nemôžu platy ústavných činiteľov odvíjať predovšetkým od tohto ukazovateľa, lebo skutočná situácia v štáte je pre väčšinu obyvateľstva po finančnej stránke dramatická.
Konsolidačné opatrenia by mali v prvom rade znášať osoby zodpovedné za hospodárenie a riadenie štátu, čiže ústavní činitelia. Platy ústavných činiteľov by mali byť plošne zmrazené do obdobia, kým Slovenská republika bude hospodáriť s deficitom. Platy sudcov Ústavného súdu a sudcov sa aj v nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 12/05 ponechávajú v rovnakej výške, ako boli určené v roku 2013.
Navyše, informácia o rapídnom zvyšovaní platov ústavných činiteľov je dlhodobo známa a nie je vhodné na takúto právnu úpravu prijímať cez skrátené legislatívne konanie tak, ako tomu bolo v roku 2012 a 2013, a preto je ju potrebné prijať v čo najväčšom dostatočnom časovom predstihu, predovšetkým pred októbrovou schôdzou, na ktorej sa bude prerokúvať štátny rozpočet.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na verejný rozpočet a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy ani vplyv na zamestnanosť a na životné prostredie. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi
Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Podľa návrhu zákona sa v roku 2015 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, členom vlády, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu, generálnemu prokurátorovi určí plat vo výške stanovenej v roku 2011, to znamená že budú poberať rovnaký plat, ako v roku 2014. Paušálne náhrady, odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie budú rovnaké ako v roku 2011.
Aj v nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/05 sa navrhuje ponechať platy sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sudcov vo výške, ktorú mali určenú v roku 2012, teda akú poberali v roku 2013.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby základný plat sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu v roku 2015 sa považoval za základný plat sudcu najvyššieho súdu alebo sudcu Špecializovaného trestného súdu priznaný podľa zákona č. 385/2000 Z. z. v roku 2012. Takáto istá právna úprava sa použije aj na funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 a 4 zákona č. 385/2000 Z. z.
K Čl. III
Funkčný príplatok prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry v roku 2015 podľa § 98a zákona č. 154/2001 Z. z. bude patriť vo výške funkčného príplatku priznaného v roku 2012.
K Čl. IV
Platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie budú rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %. Takouto
právnou úpravou sa teda platové pomery verejného ochrancu práv zachovávajú vo výške určenej v roku 2011, teda budú zachované na úrovni z roku 2014.
K Čl. V
V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy navrhuje v roku 2015 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý sa dodatočne zníži o 5 %. Takouto právnou úpravou dôjde k zachovaniu funkčného platu vyššie uvedeného okruhu osôb na úrovni roku 2014, ktorý sa odvíja od výšky určenej v roku 2011.
K Čl. VI
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2015. Pri určovaní účinnosti návrhu zákona sa musí prihliadať aj na rýchlu potrebu konsolidácie verejných prostriedkov tak, aby nedošlo k rapídnemu zvýšeniu platov niektorých ústavných činiteľov od 1. januára 2015.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTIprávneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Odhadovaná úspora verejných prostriedkov a teda pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy z prijatia tohto návrhu zákona sa len u poslancov odhaduje vo výške takmer 800 eur na jedného poslanca mesačne, t.j. ročne len u poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 1 440 000 eur, čo je suma, o ktorú by narástol nielen plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj paušálne náhrady, ktoré mu patria, oproti roku 2013 (odvtedy bolo toto navyšovanie zmrazené).
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.