NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 82 sa v odseku 4 na konci dopĺňa veta:
„Medzi vzniknutou škodou a neoprávneným konaním odberateľa musí byť preukázaná príčinná súvislosť, inak nie je možné od odberateľa požadovať úhradu vzniknutej škody a ušlého zisku.“.
2.Za § 96a sa vkladá nový § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2014
Začaté konania voči odberateľom za neoprávnený odber plynu sa dokončia podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon na nadobúda účinnosť 15. novembra 2014.