N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá : Návrh na uznesenie :
Zsolt Simon v.r. Národná rada Slovenskej republiky
Tibor Bastrnák v.r.s c h v a ľ u j e
László Sólymos v.r.návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej
Béla Bugár v.r. republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Rudolf Chmel v.r. zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci
Árpád Érsek v.r. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Péter Vörös v.r. neskorších predpisov.
Bratislava august 2014
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ...........2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová ,,v sume 10 000 000 eur“ nahrádzajú slovami ,,v sume 5 000 000 eur“
2.V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová ,,na 5 000 000 eur“ nahrádzajú slovami ,,na 2 500 000 eur“
3.v § 4 ods. 3 písm. a) sa slová ,,na 3 000 000 eur“ nahrádzajú slovami ,,na 2 000 000 eur“
4.V § 4 ods. 5 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
,,e) vytvorí najmenej 500 nových pracovných miest.“
5.V § 13 ods. 7 sa slovo ,,nepoužijú“ nahrádza slovom ,,vždy použijú“
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. december 2014.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Súčasná právna úprava v značnej miere obmedzila prístup verejnosti k informáciám a tak aj možnej kontrole, keďže bolo prijaté, že investičné stimuly nad 200 mil. schvaľuje minister hospodárstva a nie vláda. Rovnako v čase vysokej nezamestnanosti na Slovensku považujeme pridelenie daňových úľav, ako aj ostatné formy pomoci za nesprávne, keď sa nimi nevytvárajú aj nové pracovné príležitosti. Preto je potrebné zadefinovať aj to, že v prípade mimoriadnych investícií je potrebná tvorba nových pracovných príležitostí. Z hľadiska odstránenia regionálnych rozdielov je taktiež potrebné investičnú podporu smerovať výlučne do okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a ich pridelenie podmieniť nižšími investičnými nákladmi . Za takto nastavených podmienok aj domáci podnikatelia sa budú môcť vo väčšej miere zapojiť do rozvoja a vo väčšej miere budú tvoriť pracovné miesta.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie:
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom k tomu, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia ?
x
3. Sociálne vplyvy
x
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- vplyvy na sociálnu exklúziu
- vplyvy na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1. 2 a 3
Zmiernenie nastavených podmienok tak, aby sa aj domáci podnikatelia mohli zapojiť do investičných projektov čím sa budú môcť vo väčšej miere zapojiť do rozvoja a tvorby pracovných miest.
K bodu 4
Zadefinovanie, že v prípade investícií je potrebná tvorba nových pracovných príležitostí.
K bodu 5
O schválení investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur musí vždy rozhodnúť vláda Slovenskej republiky.
Čl. II
Navrhovaná účinnosť zákona.