N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
N á v r h
poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Renáty ZMAJKOVIČOVEJ
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
_________________________________________________________________
P r e d k l a d á :Návrh na uznesenie:
Renáta Z m a j k o v i č o v áNárodná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení . niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Bratislava júl 2014
1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
NÁVRH
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V§152 sa neoznačený odsek označuje ako odsek (1).
2.V § 152 sa za odsek (1) vkladá nový odsek (2) s textom:
a)„doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b)potraviny s obsahom soli nad 1,5g/100g hmotnosti,
c)sladkých pekárenských a cukrárenských výrobkov s nižším ako 1/3 podielom ovocnej alebo mliečnej zložky,
d)cukroviniek alebo cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e)zmrzliny, nanukov alebo mrazených ovocných drení,
f)alkoholických nápojov a piva,
g)nápojov kolového charakteru alebo nápojov s obsahom chinínu,
2
h)sýtených energetických nápojov a energetických nápojov, vrátane minerálnych vôd ochutených s pridaním cukru,
i)nápojov s obsahom kávy alebo náhrady kávy a dekofeínových nápojov a
j)tabaku a výrobkov z nich.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
3
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky schválila viacero koncepcií a programov súvisiacich so zdravím a životným štýlom mladých ľudí: Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky, Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008–2015, Národný program podpory zdravia, podpora zdravia v 21.storočí, Národný program prevencie obezity a iné dokumenty. Tieto odrazom implementácie Európskej stratégie v tejto oblasti a stanovujú úlohy štátu v nej, napríklad EU Akčného plánu detskej obezity 2014-2020.
Zdravotný stav detí a školopovinnej mládeže je priebežne monitorovaný prostredníctvom čiastkových alebo celoštátnych prieskumov, ktoré spravidla vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Z výsledkov celoslovenského monitoringu vybranej skupiny populácie, vykonávaného regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v priebehu rokov 2011- 2013 vyplynulo, že stravovanie viacerých skupín nášho obyvateľstva a osobitne školopovinných detí je stále energeticky vysoké, s vysokou spotrebou živočíšnych tukov, soli, bielkovín, čo priamy dopad na zvýšenie % nadhmotnosti a obezity.
Základnými cieľmi jedného z najvýznamnejších dokumentov v oblasti výživy obyvateľstva, ktorým je Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky, zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva a súčasne dosiahnuť zníženie prevalencie neprenosných chorôb súvisiacich s výživou, ako najmä kardiovaskulárne choroby, niektoré onkologické choroby, diabetes či osteoporóza. Ďalším sledovaným cieľom je zvrátiť trend obezity u obyvateľov Slovenskej republiky, najmä u detí a mládeže a dosiahnuť zníženie existujúceho deficitu v príjme pozitívnych nutrientov vo výžive a súčasne dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy. Zároveň je potrebné celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy na zdravie človeka a pochopenie kladného pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a režimu stravovania najmä detí a mládeže. V nadväznosti na uvedené ciele je potrebné presadzovať výživové dávky pre deti, ktoré pravidelne nekonzumujú stravu v školskej jedálni, ale ktoré často viac menej odkázané iba na ambulantné stravovanie v školách a v školských zariadeniach, ktoré však pomerne často nie je v súlade s vedeckými poznatkami. Ide najmä o úpravu predaja jedál doplnkového charakteru a potravinárskeho sortimentu tak, aby konzumáciou takýchto jedál bol zabezpečený znížený energetický príjem najmä z nasýtených mastných kyselín, voľných cukrov a aby deti konzumovali potraviny s nízkym obsahom soli skrytej predovšetkým v pekárenských , mäsových a ďalších výrobkoch z nich. Z toho dôvodu sa predkladá návrh na úpravu školského stravovania tak, aby zabezpečovalo v školách a v školských zariadeniach poskytovanie zdraviu prospešných potravín a potravinových výrobkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Uvedený návrh nepredstavuje zvýšený dopad na rozpočty zriaďovateľov t.j. štátu, miest a obcí.
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 2
Navrhuje sa v školách a v školských zariadeniach v rámci ambulantného predaja zakázať predaj týchto výrobkov:
a)doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b)potravín s obsahom soli nad 1,5g/100g hmotnosti,
c)sladkých pekárenských a cukrárenských výrobkov s nižším ako 1/3 podielom ovocnej alebo mliečnej zložky,
d)cukroviniek alebo cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e)zmrzliny, nanukov alebo mrazených ovocných drení,
f)alkoholických nápojov a piva,
g)nápojov kolového charakteru alebo nápojov s obsahom chinínu,
h)sýtených energetických nápojov a energetických nápojov, vrátane minerálnych vôd ochutených s pridaním cukru,
i)nápojov s obsahom kávy alebo náhrady kávy a dekofeínových nápojov a
j)tabaku a výrobkov z nich.
Cieľom predmetného návrhu novely školského zákona je zastaviť doterajší trend rastu obezity u obyvateľov Slovenskej republiky, najmä u školopovinných detí a mládeže a súčasne dosiahnuť zníženie existujúceho deficitu v príjme pozitívnych nutrientov vo výžive, v neposlednom rade taktiež dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy. Súčasne je potrebné celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy na zdravie človeka v ktoromkoľvek veku a pochopenie kladného pôsobenia konkrétnych preventívnych zásahov do výživy a režimu stravovania najmä detí a mládeže. Predmetný návrh si kladie za cieľ aj napomôcť k zastaveniu % nárastu zdraviu škodlivej nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže.
5
K Čl. II
Účinnosť predkladaného zákona, reflektujúc primeranú legisvakanciu sa navrhuje od 1. januára 2015.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
6
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Bezpredmetné