Dôvodová správa
Všeobecná časť
Čl. I
Navrhuje sa zvýšenie sumy daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa na štvornásobok základnej sumy daňového bonusu. Cieľom je podporiť mnohopočetné pracujúce rodiny tým, že v dôsledku obmedzenia nároku na rodičovský príspevok len na prvé tri deti, sa pracujúci rodičia štyroch a viacerých detí finančne podporia cez daňový bonus, ktorý predstavuje dlhodobý a pravidelný mesačný príspevok po dobu, kým vyživujú nezaopatrené dieťa v spoločnej domácnosti. Výsledná suma, ktorou si tieto pracujúce početnejšie rodiny prilepšia v dlhodobom horizonte (nezaopatrené dieťa na účely tohto príkladného výpočtu je dieťa do 18 rokov) je cca. 6500 eur oproti súčasnému stavu.
Súčasný stav
Budúci stav
DB
21,41 €
85,64 €
RP
203,20 €
-
SPOLU/mesiac
310,25 €
85,64 €
SPOLU/18 rokov
11939,76 €
18498,24 €
Čl. II
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok. S týmto cieľom sa navrhuje zvýšiť rodičovský príspevok pre pracujúce rodiny na 230 eur. Rovnako sa navrhuje obmedziť nárok na rodičovský príspevok od štvrtého dieťaťa, aby neboli rodiny motivované zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok naviazaných na počet potomkov, naopak, aby boli motivovaní rodičia zamestnať sa a udržať si zamestnania, pričom mnohopočetné rodiny (so 4 a viacerými deťmi) neprídu o tento príjem, keďže zároveň dôjde k zvýšeniu daňového bonusu na štvornásobok na štvrté a ďalšie dieťa.
Zavádza sa kritérium na posúdenie aktivity rodičov pri snahe hľadať a udržať si prácu alebo študovať s cieľom pripraviť sa na výkon budúceho povolania. Počas štvorročného obdobia pred vznikom nároku na dávku sa požaduje aby aspoň jeden z rodičov bol nemocensky poistený tzn. dohromady zamestnaný aspoň 270 dní alebo aby aspoň dve tretiny tohto času t.j. 180 dní bol/i zamestnaný/í tzn. nemocensky poistený/í a zvyšných 90 dní vykonával/i aktivačnú činnosť. Za rovnakú aktivitu ako je práca sa považuje aj štúdium na vysokej škole, rovnako ako aj absolvovanie vysokej školy v 1. alebo 2. stupni alebo strednej školy v sledovanom období. V prípade ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 35 %. Následne sa výška rodičovského príspevku môže kedykoľvek zvýšiť na plnú výšku, ak aj počas poberania rodičovského príspevku rodina žiadateľa splní tieto kritériá. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie
prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zvyšuje sa suma daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa na štvornásobok základnej sumy.
Čl. II
K bodu 1
Nárok na rodičovský príspevok vzniká na prvé až tretie narodené dieťa.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 3
Rodičovský príspevok sa zvyšuje na 230 eur.
K bodu 4
Dopĺňa sa nový odsek, ktorého ustanovenia zavádzajú zníženie výšky rodičovského príspevku o 35 % v prípade, ak aspoň jeden z rodičov za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebol nemocensky poistený aspoň 270 dní vrátane obdobia poberania materskej alebo kombinácia nemocenského poistenia aspoň 180 dní a aspoň 90 dní výkonu aktivačnej činnosti, alebo štúdia na vysokej škole alebo absolvovania vysokej školy v 1. alebo 2. stupni štúdia alebo strednej školy.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 6
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 8
Zavádza sa možnosť zvýšenia zníženej sumy rodičovského príspevku v priebehu čerpania rodičovského príspevku, ak aspoň jeden z rodičov splní podmienku podľa § 4 ods. 2 ).
K bodu 9
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 10
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 11
Prechodné ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že priznané rodičovské príspevky do nadobudnutia účinnosti tohto zákona budú vyplácané vo výške priznanej podľa pôvodného znenia zákona.