VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-30847/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1111
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2014
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2014