1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej
dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznám
ky
Čl. 1
Táto smernica sa vzťahuje na dane z vozidiel, mýto a užívateľské poplatky vozidiel definovaných v článku 2.
Táto smernica sa nevzťahuje na vozidlá vykonávajúce dopravu výlučne na mimoeurópskych územiach členských štátov.
Rovnako sa nevzťahuje na vozidlá registrované na Kanárskych ostrovoch, Ceute a Melille, Azoroch alebo na Madeire, ktoré vykonávajú dopravu výlučne na týchto územiach, alebo medzi týmito územiami a prípadne španielskou a portugalskou pevninou.
N
n.a.
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“).
Ú
n.a.
Čl. 2 pís.d)
pís.e)
Na účely tejto smernice:
d) „vozidlo“ je motorové vozidlo alebo jazdná súpravu, ktoré sú určené alebo používané na prepravu tovaru po ceste s maximálnou prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla presahujúcou 3,5 tony;
e) vozidlo kategórie „EURO 0“, „EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“, „EEV“ znamená vozidlo, ktoré spĺňa limitné hodnoty emisií stanovené v
N
Čl. I
§ 2 ods.1
§ 7 ods.1
Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „podnikanie“) v zdaňovacom období.
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa zníži o
a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
Ú
2
prílohe 0;
b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.
Čl. 3
1. Dane z vozidiel uvedené v článku 1 sú nasledovné:
Belgicko:
taxe de circulation sur les véhicles automobilesverkeersbelasting op de autovoertuigen,
Bulharsko:
данък върху превозните средства,
Česká republika:
silniční daň,
Dánsko:
vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
Nemecko:
Kraftfahrzeugsteuer,
Estónsko:
raskeveokimaks,
Grécko:
Τέλη κυκλοφορίας,
Španielsko:
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
b) impuesto sobre actividades económicas (výhradne vo vzťahu k vyberaným poplatkom za motorové vozidlá),
Francúzsko:
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
— Chorvátsko:
godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri regi­
straciji motornih i priključnih vozila,
Írsko:
vehicle excise duty,
Taliansko:
a) tassa automobilistica;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
Cyprus:
Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων,
n.a.
n.a.
3
Lotyšsko:
transportlīdzekļa ikgadējā nodeva,
Litva:
a) Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;
b) Mokestis Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones,
Luxembursko:
taxe sur les véhicules automoteurs,
Maďarsko:
gépjárműadó,
Malta:
liċenzja tat-triqroad licence fee,
Holandsko:
motorrijtuigenbelasting,
Rakúsko:
Kraftfahrzeugsteuer,
Poľsko:
podatek od środków transportowych,
Portugalsko:
a) imposto de camionagem;
b) imposto de circulação,
Rumunsko:
Taxa asupra mijloacelor de transport,
Slovinsko:
letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila,
— Slovensko:
cestná daň,
Finsko:
varsinainen ajoneuvovero/egentling fordonsskatt,
Švédsko:
fordonsskatt,
Spojené kráľovstvo:
a) vehicle excise duty;
N
n.a.
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“).
Ú
n.a.
4
b) motor vehicle licence.
2. Členské štáty, ktoré nahradia ktorúkoľvek daň uvedenú v odseku 1 inou daňou toho istého druhu, to oznámia Komisii, ktorá vykoná potrebné zmeny a doplnenia.
Čl. 4
Postupy vyrubovania a vyberania daní uvedených v článku 3 stanoví každý členský štát.
N
Čl. I
§ 9
Vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k
a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
c) zániku daňovníka bez likvidácie,
d) zmene držiteľa vozidla,
e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).
(3) Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní, okrem daňovníka podľa § 3 písm. e).
(4) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
(5) Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo.
(6) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi
Ú
5
§ 10
dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak.
(2) Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.
(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz a končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz.
(5) Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.
(6) Ak daňovník ukončil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
6
§ 11
(7) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ktoré končí smrťou daňovníka, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva.
(8) V daňovom priznaní daňovník okrem výpočtu dane uvádza aj údaje, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nemá daňové identifikačné číslo pridelené, a ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Daňovník v daňovom priznaní môže uviesť aj telefónne číslo, adresu elektronickej služby a faxové číslo; správca dane je oprávnený tieto údaje spracovať podľa osobitného predpisu.
Preddavky na daň a platenie dane
(1) Preddavok na daň je platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia.
(2) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
(4) Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
7
(5) Daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí.
(6) Daňovník podľa odsekov 3 a 4 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
(7) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 až 5 a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.
(8) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 a 4 a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania podľa § 10.
(9) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania.
(10) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak ako je ustanovené v odsekoch 3 a 4. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
(11) Ak nastane skutočnosť podľa § 10 ods. 3 až 7, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti.
(12) Preddavok na daň sa platí správcovi dane spôsobom podľa
8
osobitného predpisu.
(13) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu.
Čl. 5
Dane uvedené v článku 3 pre vozidlá registrované v členských štátoch, vyberá výhradne členský štát registrácie.
N
Čl. I
§ 2 ods.1
§ 11 ods.12
Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „podnikanie“) v zdaňovacom období.
Preddavok na daň sa platí správcovi dane spôsobom podľa osobitného predpisu.
Ú
Čl. 6
1. Bez ohľadu na štruktúru daní uvedenú v článku 3, členské štáty stanovia sadzby tak, aby zabezpečili, že daňová sadzba pre každú kategóriu alebo subkategóriu vozidla uvedeného v prílohe I nebude nižšia než minimum stanovené v tejto prílohe.
Do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti smernice sú Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko oprávnené používať sadzby, ktoré sú nižšie ako minimálne sadzby, ale predstavujú najmenej 65 % minimálnych sadzieb uvedených v prílohe I.
2. Členské štáty môžu používať znížené sadzby alebo oslobodenie od dane pre:
a) vozidlá používané pre národné alebo civilné obranné účely, pre požiarne alebo iné záchranné služby, pre políciu
N
n.a.
D
Čl. I
Čl.I
§ 6 ods.1
§ 7 ods.1
ods.2
§ 4 ods.1 pís.b)
pís.d)
Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1.
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa zníži o
a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.
Po uplynutí času zníženia dane podľa odseku 1 písm. c) sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
Od dane je oslobodené vozidlo
záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
Ú
n.a.
Ú
Príĺoha č.1
9
a vozidlá používané na údržbu ciest;
b) vozidlá, ktoré jazdia len príležitostne na verejných cestách členského štátu registrácie a sú používané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou nie je preprava tovaru za predpokladu, že preprava vykonávaná týmito vozidlami nespôsobí narušenie súťaže a pokiaľ to Komisia schváli.
3. a) Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie povoliť členskému štátu, aby si ponechal ďalšie oslobodenia od dane alebo zníženie daní z vozidiel z dôvodov špecifických sociálnych alebo hospodárskych politických opatrení alebo z dôvodov týkajúcich sa infraštruktúry tohto štátu. Také oslobodenia alebo zníženia sa môžu použiť len pre vozidlá registrované v tom členskom štáte, ktorý vykonáva prepravu výhradne v rámci presne vymedzenej časti jeho územia.
b) Ktorýkoľvek členský štát, ktorý si chce ponechať oslobodenie od dane alebo zníženie informuje o tom Komisiu a pošle jej všetky potrebné informácie. Komisia informuje v priebehu jedného mesiaca o navrhovanom oslobodení od dane alebo znížení ostatné členské štáty.
Má sa za to, že Rada schválila ponechanie navrhovaného oslobodenia od dane alebo zníženia, ak v období dvoch mesiacov odo dňa, kedy boli členské štáty informované podľa predchádzajúceho pododseku, ani Komisia ani žiadny členský štát nepožiadal Radu o preskúmanie záležitosti.
4. Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 1 a odseky 2 a 3 tohto článku alebo článku 6 smernice Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi ( 1 ), nesmú členské štáty poskytnúť žiadne oslobodenie od dani alebo zníženie daní v zmysle článku 3, ktoré by mohli mať za následok daň nižšiu než je minimálna sadzba stanovená v odseku 1 tohto
N
§ 7
ods.5
§ 6 ods.1
používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.
Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1.
z.č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
10
článku.
Čl. 12
1. Členské štáty do 1. júla 2000 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Keď členské štáty príjmu uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
N
Čl. VI
§ 15
Príloha č. 2 bod 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I § 1 15 a § 16 ods. 1 a 2, čl. II, čl. III bodov 1 5 a 7, 8, 10 a 11 a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú v. kap. 7/zv. 4) v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. L 157, 9.6.2006) v znení Smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011(Ú. v. L 269, 14.10.2011), v znení smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).
Ú
Príloha č. 1
MINIMÁLNE SADZBY DANE PLATNÉ PRE VOZIDLÁ
N
Príloha č.1 k návrhu zákona
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
11