1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných
pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
Táto smernica platí pre kombinovanú dopravu, bez vplyvu na nariadenie (EHS) č. 881/92.
Na účely tejto smernice „kombinovaná doprava“ znamená prepravu tovaru medzi členskými štátmi, kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom lebo bez neho, vymeniteľná nadstavba alebo kontajner 20° alebo väčší, použije cestu v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť presahuje 100 km vzdušnou čiarou a vykoná počiatočný alebo konečný úsek cestnej dopravy po ceste;
- medzi bodom, kde bol tovar naložený a najbližšou vhodnou železničnou stanicou nakládky pri počiatočnom úseku a medzi najbližšou vhodnou železničnou stanicou vykládky a bodom, kde bol tovar vyložený pri konečnom úseku, alebo;
N
Čl.I
§ 1
§ 8
ods. 1
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“).
Kombinovanou dopravou je preprava tovaru pri ktorej vozidlo kategórie N a O vezúce prepravný kontajner alebo výmennú nadstavbu použije v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravy pozemnú komunikáciu a na inom úseku prepravy železničnú, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť prepravy presahuje 100 km vzdušnou čiarou a počiatočný alebo koncový úsek prepravy po pozemnej komunikácií sa vykoná
a) medzi miestom, kde bol tovar naložený a najbližším intermodálnym terminálom pri počiatočnom úseku alebo medzi najbližším vhodným intermodálnym terminálom a miestom,
Ú
2
- vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnej čiary z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.
kde bol tovar vyložený na konečnom úseku alebo
b) medzi miestom nakládky alebo vykládky tovaru a intermodálnym terminálom vo vnútrozemskom alebo námornom prístave ak nepresahuje vzdialenosť 150 km vzdušnou čiarou.
Čl. 3
V prípade kombinovanej dopravy vykonávanej za poplatok alebo odmenu bude prepravný doklad, ktorý spĺňa minimálne požiadavky ustanovené v článku 6 Nariadenia Rady č. 11 z 27. júna 1960, týkajúceho sa zrušenia diskriminácie v dopravných sadzbách a podmienkach, ktoré je implementáciou článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej EHS2, špecifikovať aj železničné stanice nakládky a vykládky vzťahujúce sa k železničnému úseku alebo vnútrozemské riečne prístavy nakládky a vykládky vzťahujúce sa k úseku vnútrozemskej vodnej cesty alebo námorné prístavy nakládky a vykládky vzťahujúce sa k námornému úseku cesty.
Tieto podrobnosti sa zaznamenajú predtým, ne. je prepravná operácia vykonaná a budú potvrdené pečiatkou železnice alebo prístavných úradov v železničných staniciach alebo vnútrozemských riečnych alebo námorných prístavoch vtedy, ak časť cesty vykonanej po železnici, vode alebo mori bola ukončená.
N
Čl.I
§ 8 ods.2
Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu, prípadne vnútrozemského alebo námorného prístavu na prepravných dokladoch.
Ú
Čl. 6 ods.1
1. Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie zníženia daní uvedených v odseku 3 a uplatňovaných na cestné vozidlá (nákladné autá, ťahače, prívesy alebo návesy), alebo k ich úhrade buď štandardnou čiastkou alebo proporcionálnou čiastkou v pomere k úseku cesty, v rámci limitov a v súlade s podmienkami a pravidlami, ktoré stanovili po konzultácii s komisiou, keď také vozidlo prevezme železnica.
Zníženie a úhrady uvedené v prvom odseku budú poskytnuté štátom, v ktorom je vozidlo registrované, na základe ciest vykonaných po železnici v tomto štáte.
N
n.a.
Čl.I
§ 7
ods. 5
§ 8 ods.3
§ 2 ods.1
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 4 zníži o 50 %.
Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započítajú dvakrát.
Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej
Ú
n.a.
3
ods. 3
3. Dane uvedené v odseku 1 a 2 sú nasledovné:
- Belgicko
taxe de circulation sur les véhicules automobiles/vekeersbelasting op de autovoertuigen;
— Česká republika:
silniční daň
- Dánsko:
vaegtafgift af motorkøretøjer mv.;
- Nemecko:
Kraftfahrzeugsteuer;
— Estónsko:
raskeveokimaks
- Francúzsko:
taxe spéciale sur certains véhicules routiers;
-
Chorvátsko:
godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;
- Grécko:
- Španielsko:
(a) impuesto sobre actividades económicas,
(b) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
- Írsko:
vehicle excise duties;
- Taliansko:
(a) tassa automobilistica,
(b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;
— Cyprus:
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων;
— Lotyšsko:
transportlīdzekļa ikgadējā nodeva;
— Litva:
transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis
- Luxembursko:
taxe sur les véhicules automoteurs;
len „podnikanie“) v zdaňovacom období.
4
-Maďarsko:
gépjárműadó;
— Malta:
liċenzja tat-triq/road licence fee
- Holandsko:
motorrijtuigenbelasting;
— Poľsko:
podatek od środków transportowych
- Portugalsko:
(a) imposto de camionagem,
(b) imposto de circulação;
— Slovinsko:
letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila;"
— Slovensko:
cestná daň;
- Spojené kráľovstvo:
spotrebné dane za vozidlá.
N
n.a.
Čl.I
§ 1
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“).
Ú
n.a.
Čl. 7
Keď príves alebo náves patriaci podniku vykonávajúcemu dopravu na vlastný účet, prepravuje tovar v konečnej fáze ťahačom patriacim podniku vykonávajúcemu prepravu za poplatok alebo za odmenu, táto doprava byť oslobodená od povinnosti predkladať doklady uvedené v článku 3; avšak ostatné doklady by mali dokazovať, že cesta bola uskutočnená alebo bude uskutočnená po železnici, vode alebo mori.
N
Čl.I
§ 8 ods.2
Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu, prípadne vnútrozemského alebo námorného prístavu na prepravných dokladoch.
Ú
SR
Čl. 10
1. Členské štáty uvedú do 1. júla 1993 do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať komisiu.
Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.2. Členské štáty oznámia komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
N
Čl. VI
§ 15
Príloha č. 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I § 1 15 a § 16 ods. 1 a 2, čl. II, čl. III bodov 1 5 a 7, 8, 10 a 11 a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Ú
5
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
bod 1
Smernica Rady č. 1992/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES, L 368 zo 17.12.1992) v znení smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), v znení smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10.06.2013).
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)