VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV – 30686/2014
Národnej rady
Slovenskej republiky
1122
VLÁDNY NÁVRH
zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
_________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2014
Funkcia
titul, meno a priezvisko
podpis
zamestnanec
Ing. Iveta Ištoková
VO
JUDr. Katarína Krkanová
RO
Ing. Daniela Klučková
GRS
Ing. Adrián Belánik
ŠT
Ing. Branislav Ďurajka