1
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
V dôsledku zvýšenia právnej istoty a jednoznačného ustálenia právnej úpravy sa očakáva plošný pozitívny efekt na podnikateľov, keďže navrhovaná úprava zjednoduší a urýchli riešenie obchodno-právnych sporov medzi podnikateľmi, ktorí si dohodnú rozhodcovskú doložku.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Rozsah celkovým prínosov je v kontexte bodu 3.1 prevažujúci.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Predpokladanú výšku nie je možné presne vyčísliť.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Pozitívne; v konečnom dôsledku sa predpokladá zvýšenie vymožiteľnosti práva.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Pozitívne; v konečnom dôsledku sa predpokladá zvýšenie vymožiteľnosti práva.