DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR si uplatnilo k doložke vplyvov zásadnú pripomienku: V doložke vybraných vplyvov žiadam uviesť vplyv na informatizáciu spoločnosti a vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti podľa metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Nemožno súhlasiť s konštatovaním, že návrh nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, pretože zverejňovaním správy o činnosti stáleho rozhodcovského súdu za predchádzajúci kalendárny rok na webovom sídle zriaďovateľa sa zavádza nová elektronická služba.
Zásadná pripomienka Ministerstva financií SR bola akceptovaná.V časti A. 2 v bode 5 boli označené pozitívne vplyvy. Zároveň bola dopracovaná analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti podľa metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie
vlády SR. Rozpor bol odstránený.
Klub 500 si uplatnil zásadnú pripomienku k doložke vplyvov: Navrhovaná úprava rozhodne vplyv na podnikateľské prostredie, preto nie je možné sa stotožniť s konštatáciou uvedenou v predkladacej správe. Zásadná pripomienka Klubu 500 bola akceptovaná. V časti A. 2 v bode 2 boli označené pozitívne vplyvy. Zároveň bola dopracovaná analýza vplyvov na podnikateľské prostredie podľa metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR Rozpor bol odstránený.