Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
V práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie nie je problematika návrhu právneho predpisu priamo upravená.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovanej právnej úpravy.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
Doložka
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. V znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nebude zakladať zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu.
Navrhovaná právna úprava nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Navrhovaná právna úprava nebude mať negatívny sociálny vplyv a vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné