NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
Ústavný zákon
z ......... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z.,
ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. a ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl.69 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca a poslanca Európskeho parlamentu.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
2.Čl. 69 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Funkcia predsedu vyššieho územného celku je nezlučiteľná s funkciou poslanca a poslanca Európskeho parlamentu.“.
3.V čl.81a písm.e, sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „čl. 69 ods. 4 alebo ods. 8 alebo“
4.Za čl. 154d sa vkladá čl. 154e, ktorý znie:
„Čl. 154e
Nezlučiteľnosť poslaneckej funkcie podľa čl. 69 ods.4 a ods.8 sa vzťahuje na poslancov zvolených vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky po nadobudnutí účinnosti tohto ústavného zákona.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.