Príloha č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2014
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Všeobecná pokladničná správa
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
-vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
v tom: 07 C Sociálna inklúzia
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
z toho:
- vplyv na ŠR (Sociálna inklúzia)
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
-vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: 07 C Sociálna inklúzia
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2014
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
z toho vplyv na ŠR
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
3 126 107
6 607 947
6 607 947
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zmena týkajúca sa úpravy podmienok poskytovania osobitného príspevku v rámci zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj jeho výšky, bude mať vplyv na štátny rozpočet. V rámci finančného vplyvu uvedené výdavky, ktoré sa týkajú poberateľov osobitného príspevku vrátane nových, ktorým sa bude poskytovať vyššia suma a jeho poskytovanie sa navrhuje na obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Taktiež zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v dôsledku zmien v osobitnom príspevku sa bude týkať aj súčasných poberateľov aktivačného príspevku, ktorí v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a majú príjem zo závislej činnosti vo najmenej vo výške minimálnej mzdy. Aj tejto skupine ľudí vznikne nárok na osobitný príspevok. Vplyv vládneho návrhu zákona na štátny rozpočet bude zabezpečený v rámci príslušných limitov štátneho rozpočtu na roky 2015 až 2017.
1
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Cieľom vládnej novely zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zvýšiť motiváciu osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť si a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku u občana v produktívnom veku, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi. V rámci návrhu sa upravuje maximálna výška príjmu z pracovného pomeru zo súčasného trojnásobku minimálnej mzdy na dvojnásobok minimálnej mzdy. Osobitný príspevok bude patriť občanovi najviac 12 kalendárnych mesiacov, pričom prvých 6 kalendárnych mesiacov sa navrhujeme poskytovať vo výške 126,14 Eur a v ďalších 6 kalendárnych mesiacov vo výške 63,07 Eur mesačne. Návrh vymedzuje konkrétne postupy v prípadoch, kedy dôjde k zániku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru v období poskytovania osobitného príspevku.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2014
2015
2016
2017
Odhadovaný priemerný mesačný počet poberateľov osobitného príspevku
9 298
12 200
12 200
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z:
-Priemerného mesačného počtu poberateľov osobitného príspevku na základe údajov z IS RSD, z ktorého vychádza, že za máj 2014 (aktuálny údaj) bol osobitný príspevok poskytnutý 2559 osobám, pričom sa do konca roka predpokladá ich nárast na cca 3400 osôb.
-Priemerného mesačného počtu aktivačného príspevku, pre tých, ktorí majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy na základe údajov z IS RSD, z ktorého vychádza, že za máj 2014 (aktuálny údaj) patril 2901 osobám, pričom sa do konca roka predpokladá ich nárast až na cca 3000 osôb.
2
-Predpokladaného nárastu počtu poberateľov osobitného príspevku o 5800 osôb s postupným pribúdaním osôb v priebehu roku 2015.
-Predpokladanej výšky minimálnej mzdy 380 Eur mesačne.
-Nezmenenej výšky pomoci v hmotnej núdzi (dávky v hmotnej núdzi a príspevkov).
Zavedením nových podmienok na poskytovanie osobitného príspevku, jeho výšky ako aj dĺžky poberania predpokladané nároky na rozpočet verejnej správy v objeme 3 126 107 Eur v roku 2015 a v rokoch 2016 a 2017 v objeme 6 607 947 Eur.
3
Tabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2 (zdroj 111)
3 053 354
5 046 139
5 046 139
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
2014
2015
2016
Bežné výdavky (600)
3 053 354
5 046 139
5 046 139
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2014
2015
2016
2017
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci )