Príloha č.2
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálne vylúčenie, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálne vylúčenie, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Kvantifikujte:
-Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
-Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
-Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Ovplyvnené budú všetky domácnosti v hmotnej núdzi (domácnosti poberateľov pomoci v hmotnej núdzi), kde sa aspoň jeden z členov domácností zamestná alebo je zamestnaný. Pozitívne budú ovplyvnené predovšetkým domácnosti s nízkym príjmom z pracovnej činnosti, ktoré v súčasnosti poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi a snažia sa aktívne participovať na riešení svojej hmotnej núdze. Pozitívny vplyv bude predovšetkým vo zvýšení celkového príjmu jednotlivca alebo celej domácnosti, v prípade že sa jednotlivec alebo jeden z členov domácností zamestná.
Pozitívum je nielen vo výške osobitného príspevku, ale aj v dĺžke poberania. Osobitný príspevok sa bude poskytovať po dobu 12 kalendárnych mesiacoch, a to v prvých 6 kalendárnych mesiacoch v sume 126,14 Eur a v druhých 6 kalendárnych mesiacoch v sume 63,07 Eur.
Návrh sa negatívne dotkne veľmi úzkej skupiny ľudí s príjmom z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu medzi trojnásobkom súčasnej minimálnej mzdy (352 eur) a dvojnásobkom predpokladanej minimálnej mzdy v roku 2015 (380 eur). Vzhľadom na skutočnosť, že cieľovou skupinou osobitného príspevku dlhodobo nezamestnaní občania (spravidla aj viac ako 12 mesiacov) u ktorých, je vysoká pravdepodobnosť veľmi nízkej kvalifikácie a veľmi nízkeho zárobku, predpokladá sa minimálny počet dotknutých osôb.
V súčasnosti je osobitný príspevok z dôvodu zamestnania sa poskytovaný (máj 2014) 2559 osobám, pričom sa predpokladá do konca roka 2014 jeho nárast na cca 3400 osôb. Príjem týchto osôb sa zvýši okrem zvýšenia príjmu z titulu príjmu zo zárobkovej činnosti aj o 63,07 eura mesačne najviac 12 mesiacov v závislosti od dĺžky poskytovania osobitného príspevku do účinnosti vládneho návrhu zákona. Zmena sa bude týkať aj osôb, ktoré už sú zamestnané a sú poberateľmi
Príloha č.2
1
aktivačného príspevku z dôvodu, že majú príjem z titulu príjmu zo závislej činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy. V súčasnosti je v systéme pomoci v hmotnej núdzi (máj 2014) evidovaných 2 901 takýchto osôb, pričom sa predpokladá do konca roka 2014 jeho nárast na cca 3000 osôb. U týchto osôb sa predpokladá zvýšenie ich príjmu okrem zvýšenia ich príjmu z titulu príjmu zo zárobkovej činnosti aj o 126,14 eura, resp. o 63,07 eura mesačne najviac 12 mesiacov v závislosti od dĺžky poskytovania aktivačného príspevku do účinnosti vládneho návrhu zákona.
Zároveň sa návrh bude týkať nových poberateľov osobitného príspevku, ktorí sa zamestnajú, pričom predpokladáme nárast ich počtu v priebehu roku 2014 až na cca 5800 osôb. U týchto osôb sa predpokladá zvýšenie ich príjmu okrem zvýšenia príjmu z titulu príjmu zo zárobkovej činnosti aj o 126,14 eura mesačne 6 mesiacov a 63,07 eura mesačne ďalších 6 mesiacov trvania pracovného pomeru.
Odhadovaný priemerný mesačný počet poberateľov osobitného príspevku v dôsledku navrhovaných zmien bude pre rok 2015 cca 9 298 a pre roky 2016 a 2017 pôjde o cca 12 200 osôb.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva
Pozitívny vplyv bude evidentný vo zvýšení celkového príjmu jednotlivca alebo celej domácnosti, a to príjmom z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu spolu s motivačným nástrojom, osobitným príspevkom.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvu
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
Pozitívny vplyv v dôsledku motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť si a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.