DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 195 z 23. apríla 2014.
Návrh zákona vymedzuje nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Návrhom zákona sa sleduje zvýšenie motivácie dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v produktívnom veku, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Návrh zákona vymedzuje výšku osobitného príspevku na dvoch úrovniach a dĺžku poberania osobitného príspevku najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Zároveň sa pre vznik nároku na osobitný príspevok upravuje aj podmienka uzatvorenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a podmienka dohodnutej maximálnej výšky príjmu z tohto vzťahu zo súčasného trojnásobku na dvojnásobok minimálnej mzdy.
Súčasne sa navrhuje aj upraviť ustanovenia zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe. Návrhom zákona sa vymedzuje, že na občana, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, alebo občana, ktorý je náhradným rodičom osobne a celodenne sa starajúcim o dieťa do troch resp. do 6 rokov veku, sa nebude vzťahovať podmienka zúčastniť sa na výkone činností pre vznik nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi.
Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny sociálny vplyv. Vplyvy návrhu zákona sú podrobne uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.