VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-30764/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1117
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 21. augusta 2014