Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet
verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie vládny návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské
prostredie.
3.Sociálne vplyvy vládny návrh zákona pozitívny vplyv na účastníkov a poberateľov
dávok v systéme doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je uvedený v doložke sociálnych vplyvov.
4.Vplyvy na životné prostredie – vládny návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti vládny návrh zákona nemá vplyv na
informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov