B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 55 ods. 12)
S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti doplnkových dôchodkových fondov, a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.
K bodu 2 (§ 70 ods. 2)
Predmetným ustanovením sa rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív (úverová bonita aktív) a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy.
K bodu 3 (Príloha č. 2)
V prílohe č. 2 zákona sa dopĺňa smernica 2013/14/EÚ do Zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
K čl. II
Zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014, za účelom splnenia termínu transpozície smernice 2013/14/EÚ, stanoveného na 21. decembra 2014.
Bratislava 20. augusta 2014
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky