NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1120
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:
40b) Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. L 302, 17.11.2009) v platnom znení.“.
2. V § 70 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív podľa § 55 pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investičných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
3. Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.