1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo:
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica
n a v y d a n i e
zákona o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Návrh uznesenia:
Daniel L i p š i c v.r.
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona........2014, o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bratislava august 2014
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh poslanca Daniela Lipšica
ZÁKON
z .... 2014
o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmienky výkonu lobingu, práva a povinnosti lobistu a pôsobnosť orgánov verejnej moci týkajúcu sa lobingu.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na lobing týkajúci sa
a)prípravy, prerokúvania a schvaľovania návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zámerov (ďalej len „návrh predpisu“) a prípravy, prerokúvania a schvaľovania dokumentov plánovacej, koncepčnej a strategickej povahy (ďalej len „dokument“),
b)rozhodovania orgánov verejnej moci pri vydávaní licencií, povolení, oprávnení a iných individuálnych právnych aktov, metód a postupov vo verejnom obstarávaní, rozhodovania o štátnej pomoci a rozhodovania o poskytovaní verejných prostriedkov1).
§ 2
(1) Lobing je činnosť, ktorej predmetom je
a)lobistický kontakt alebo
b)napomáhanie uskutočneniu lobistického kontaktu, najmä organizovanie a koordinovanie lobistických kontaktov.
(2) Lobistickým kontaktom je komunikácia, vrátane jednostrannej komunikácie, ktorej cieľom je ovplyvniť rozhodovanie orgánov verejnej moci alebo proces, ktorý rozhodovaniu predchádza a
a)dosiahnuť vypracovanie, predloženie, prerokovanie, schválenie, zmenu alebo doplnenie návrhu predpisu alebo dokumentu alebo
1) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
b)dosiahnuť určitý výsledok v rozhodovaní v oblastiach podľa § 1 ods. 2 písm. b).
(3) Za lobistický kontakt sa nepovažuje
a)komunikácia medzi verejnými činiteľmi, orgánmi verejnej moci a ich zamestnancami,
b)komunikácia účastníka konania, jeho zástupcu alebo iných osôb, ak konajú v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi rozhodovanie v oblastiach podľa § 1 ods. 2 písm. b),
c)komunikácia prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
d)komunikácia pri výkone zhromažďovacieho práva2) alebo komunikácia pri štrajku,
e)uplatnenie pripomienky k návrhu predpisu alebo dokumentu počas pripomienkového konania a komunikácia týkajúca sa takejto pripomienky v súlade s predpismi upravujúcimi pripomienkové konanie,
f)podanie sťažnosti3) alebo petície4),
g)žiadosť o poskytnutie informácie podľa osobitného zákona5),
h)komunikácia uskutočnená na rokovaní poradného orgánu vlády Slovenskej republiky.
(4) Verejným činiteľom na účely tohto zákona je
a)prezident Slovenskej republiky,
b)poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
c)člen vlády Slovenskej republiky,
d)člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
e)vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády a jeho zástupca,
f)vedúci orgánu štátnej správy s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a jeho zástupca,
g)štátny tajomník,
h)predseda vyššieho územného celku,
i)poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku,
j)starosta obce,
k)poslanec obecného zastupiteľstva,
l)poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a v Košiciach,
m)osoba, ktorá nie je uvedená v písmenách a) l), ak je oprávnená predkladať návrh predpisu alebo dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) alebo orgánu územnej samosprávy.
(5) Lobistom je osoba, ktorá vykonáva lobing na základe živnostenského oprávnenia6) na výkon lobingu.
2) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
4) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.
5) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4
(6) Spriaznenou osobou na účely tohto zákona je
a)blízka osoba7) lobovanej osoby alebo
b)právnická osoba, vrátane politickej strany alebo politického hnutia, v ktorej je lobovaná osoba alebo jej blízka osoba7) členom, spoločníkom, akcionárom alebo v ktorej orgánoch je členom.
(7) Klientom na účely tohto zákona je osoba, v ktorej prospech alebo na žiadosť ktorej lobista vykonáva lobing; ak lobista vykonáva lobing z vlastnej iniciatívy alebo vo svoj prospech, je klientom tento lobista.
§ 3
(1) Ak je lobing vykonávaný ako poskytovanie služieb v prospech tretích osôb v rámci podnikania je ho možné vykonávať len na základe živnostenského oprávnenia6) na výkon lobingu.
(2) Ak lobing nie je vykonávaný ako podnikanie, najmä ak je vykonávaný bezodplatne alebo iba v prospech osoby, ktorá ho vykonáva, je možné lobing vykonávať aj bez živnostenského oprávnenia6) na výkon lobingu; za odplatu sa nepovažuje platenie členských príspevkov alebo iných obdobných príspevkov členmi právnickej osoby.
(3) Ak vykoná lobing podľa odseku 2 právnická osoba alebo podnikateľ, podlieha ohlasovacej povinnosti podľa § 7.
(4) Osoba, ktorá vykoná lobistický kontakt je povinná pred jeho vykonaním oznámiť lobovanej osobe, že ide o lobistický kontakt.
Zoznamy lobistov a práva a povinnosti lobistov
§ 4
(1) Centrálny zoznam lobistov, ktorí vykonávajú lobing týkajúci sa dokumentov, ktoré schvaľované vládou alebo národnou radou, návrhov predpisov, okrem návrhov predpisov ustanovených v § 5 ods. 1 a lobing v rozhodovaní v oblastiach podľa § 2 ods. 1 písm. b) (ďalej len „centrálny zoznam“) vedie Kancelária národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“). Kancelária národnej rady je povinná centrálny zoznam zverejniť na voľne prístupnej internetovej stránke národnej rady. Kancelária národnej rady je tiež povinná zverejniť na internetovej stránke podľa druhej vety elektronickú adresu, na ktorú sa zasielajú žiadosti podľa odseku 2 a informácie podľa § 6 ods. 3, 4 a 7.
(2) Lobista je povinný do desať pracovných dní odo dňa, keď prvýkrát vykoná lobing podľa odseku 1 prvej vety písomne požiadať kanceláriu národnej rady o zápis do centrálneho zoznamu; zároveň s písomnou žiadosťou zašle kancelárii národnej rady kópiu žiadosti elektronickou formou.
(3) Obsahom žiadosti podľa odseku 2 je
7) § 116 Občianskeho zákonníka.
5
a)obchodné meno a sídlo lobistu,
b)identifikačné číslo lobistu,
c)právna forma lobistu,
d)ak ide o právnickú osobu meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
e)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je s lobistom v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, na základe ktorého bude v mene lobistu vykonávať lobistický kontakt,
f)údaj o členstve v organizáciách lobistov, ak takéto členstvo existuje.
(4) K písomnej žiadosti sa priloží osvedčená kópia preukazu o živnostenskom oprávnení8) vykonávať lobing.
(5) Lobista v žiadosti môže uviesť aj informácie o tom, v ktorej oblasti alebo v ktorých veciach vykonáva alebo plánuje vykonávať lobing, ako aj informácie o tom, či vykonáva alebo plánuje vykonávať lobing na úrovni rozhodovania vlády, národnej rady, orgánov štátnej správy alebo orgánov územnej samosprávy.
(6) Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 4, kancelária národnej rady lobistu zapíše do centrálneho zoznamu a doručí mu potvrdenie o zapísaní do centrálneho zoznamu. Lobista je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť obvodnému úradu, ktorý ho vedie v živnostenskom registri (ďalej len „živnostenský úrad“), že bol zapísaný do centrálneho zoznamu; živnostenský úrad zapíše túto oznámenú skutočnosť do živnostenského registra9).
(7) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 4, kancelária národnej rady písomne vyzve lobistu, aby žiadosť v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy doplnil. Ak lobista nedoplní žiadosť v lehote podľa prvej vety, kancelária národnej rady lobistu nezapíše do centrálneho zoznamu; o nezapísaní do centrálneho zoznamu informuje lobistu písomne s uvedením dôvodov.
(8) V centrálnom zozname sa vedú
a)identifikačné údaje lobistu v rozsahu podľa odseku 3 a informácie podľa odseku 5, ak ich lobista uviedol,
b)pri každom lobistovi informácie predkladané podľa § 6 ods. 3 a 4,
c)pri každom lobistovi informácie o sankciách uložených v súvislosti s výkonom lobingu.
(9) V centrálnom zozname sa tiež vedú informácie o tom, na ktorých internetových stránkach sú vedené zoznamy podľa § 5.
(10) Kancelária národnej rady vyčiarkne z centrálneho zoznamu lobistu, ktorému zaniklo živnostenské oprávnenie vykonávať lobing.
8) § 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9) § 60 ods. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6
§ 5
(1) Vyšší územný celok vedie zoznam lobistov, ktorí vykonávajú na území vyššieho územného celku lobing týkajúci sa návrhov predpisov alebo dokumentov, ktoré schvaľované vyšším územným celkom, obcou, mestskou časťou v Bratislave alebo mestskou časťou v Košiciach (ďalej len „regionálny zoznam“). Vyšší územný celok je povinný zverejniť regionálny zoznam na svojej voľne prístupnej internetovej stránke. Vyšší územný celok je tiež povinný zverejniť na internetovej stránke podľa druhej vety elektronickú adresu, na ktorú sa zasielajú žiadosti podľa odseku 2 a informácie podľa § 6 ods. 5 až 7.
(2) Lobista je povinný do desať pracovných dní odo dňa, keď prvýkrát vykoná lobing podľa odseku 1 prvej vety písomne požiadať príslušný vyšší územný celok o zápis do regionálneho zoznamu; zároveň s písomnou žiadosťou zašle lobista aj kópiu žiadosti elektronickou formou.
(3) Obsahom žiadosti podľa odseku 2 je
a)obchodné meno a sídlo lobistu,
b)identifikačné číslo lobistu,
c)právna forma lobistu,
d)ak ide o právnickú osobu meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
e)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je s lobistom v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, na základe ktorého bude v mene lobistu vykonávať lobistický kontakt,
f)údaj o členstve v organizáciách lobistov, ak takéto členstvo existuje.
(4) K písomnej žiadosti sa priloží osvedčená kópia preukazu o živnostenskom oprávnení8) vykonávať lobing.
(5) Lobista v žiadosti môže uviesť aj informácie o tom, v ktorej oblasti alebo v ktorých veciach vykonáva alebo plánuje vykonávať lobing, ako aj informácie o tom, či vykonáva alebo plánuje vykonávať lobing na úrovni rozhodovania vlády, národnej rady, orgánov štátnej správy alebo orgánov územnej samosprávy.
(6) Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 4, vyšší územný celok zapíše lobistu do regionálneho zoznamu a doručí mu potvrdenie o zapísaní do regionálneho zoznamu. Lobista je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť živnostenskému úradu, že bol zapísaný do regionálneho zoznamu; živnostenský úrad zapíše túto oznámenú skutočnosť do živnostenského registra9).
(7) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 4, vyšší územný celok písomne vyzve lobistu, aby žiadosť v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy doplnil. Ak lobista nedoplní žiadosť v lehote podľa prvej vety, vyšší územný celok lobistu nezapíše do regionálneho zoznamu; o nezapísaní do regionálneho zoznamu informuje lobistu písomne s uvedením dôvodov.
7
(8) V regionálnom zozname sa vedú
a)identifikačné údaje lobistu v rozsahu podľa odseku 3 a informácie podľa odseku 5, ak ich lobista uviedol,
b)pri každom lobistovi informácie predkladané podľa § 6 ods. 5 a 6,
c)pri každom lobistovi informácie o sankciách uložených v súvislosti s výkonom lobingu.
(9) V regionálnom zozname sa tiež vedú informácie o tom, na ktorej internetovej stránke je vedený centrálny zoznam.
(10) Vyšší územný celok vyčiarkne z regionálneho zoznamu lobistu, ktorému zaniklo živnostenské oprávnenie vykonávať lobing.
§ 6
(1) Lobista nesmie pri lobovaní alebo v súvislosti s ním sľúbiť ani poskytnúť lobovanej osobe a ani spriaznenej osobe žiaden dar, iné plnenie alebo výhodu. Lobovaná osoba nesmie žiadať ani prijať od lobistu pri lobovaní alebo v súvislosti s ním žiaden dar, iné plnenie alebo výhodu pre seba alebo spriaznenú osobu.
(2) Lobista, ktorý je zapísaný v centrálnom zozname právo na vstup do budovy národnej rady; národná rada zabezpečí týmto lobistom vstup rovnako, ako je zabezpečený vstup zástupcov hromadných informačných prostriedkov. Lobista, ktorý je zapísaný v regionálnom zozname právo na vstup do budovy príslušného zastupiteľstva vyššieho územného celku, obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a v Košiciach. Bezpečnostné opatrenia, ktoré ustanovené pre vstup osôb nie sú ustanoveniami prvej a druhej vety dotknuté.
(3) Lobista, ktorý je zapísaný v centrálnom zozname, je povinný pravidelne, vždy do posledného dňa kalendárneho štvrťroka, oznámiť kancelárii národnej rady za predchádzajúci štvrťrok písomne a aj elektronickou formou zoznam lobistických kontaktov s uvedením
a)kedy a akým spôsobom sa uskutočnili,
b)orgánu, v ktorom pôsobí verejný činiteľ alebo ktorého zamestnancom je osoba, u ktorého uskutočnil lobistický kontakt,
c)mena a priezviska verejného činiteľa, ak sa lobistický kontakt uskutočnil s verejným činiteľom,
d)návrhu predpisu, dokumentu alebo konkrétneho rozhodovania v oblastiach podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorého sa lobistický kontakt týkal.
(4) Lobista, ktorý je zapísaný v centrálnom zozname, je povinný každoročne do 31. marca oznámiť písomne a aj elektronickou formou kancelárii národnej rady za predchádzajúci kalendárny rok
a)sumu príjmov, ktoré získal za výkon lobingu a sumu výdavkov, ktoré vynaložil na lobing, a to v štruktúre podľa druhu príjmov a výdavkov,
8
b)zoznam klientov, ak klient súhlasí so zverejnením; na súhlas so zverejnením osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis10).
(5) Lobista, ktorý je zapísaný v regionálnom zozname, je povinný pravidelne, vždy do posledného dňa kalendárneho štvrťroka oznámiť príslušnému vyššiemu územnému celku za predchádzajúci štvrťrok písomne a aj elektronickou formou informácie v rozsahu podľa odseku 3.
(6) Lobista, ktorý je zapísaný v regionálnom zozname, je povinný každoročne do 31. marca oznámiť písomne a aj elektronickou formou príslušnému vyššiemu územnému celku za predchádzajúci kalendárny rok informácie v rozsahu podľa odseku 4.
(7) Lobista je povinný oznámiť orgánu, ktorý vedie zoznam lobistov, v ktorom je tento lobista zapísaný, zmeny skutočností a údajov podľa § 4 ods. 3 alebo § 5 ods. 3, a to do 14 pracovných dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
§ 7
Ohlasovacia povinnosť
(1) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý nie je lobista a ktorý vykoná lobistický kontakt týkajúci sa návrhov predpisov, dokumentov alebo rozhodovania v oblastiach podľa § 4 ods. 1 prvej vety, je povinný do piatich pracovných dní odo dňa kedy k lobistickému kontaktu došlo ohlásiť kancelárii národnej rady písomne alebo elektronickou formou údaje v rozsahu podľa § 6 ods. 3, ako aj údaj o tom, či bol lobistický kontakt vykonaný bezodplatne alebo za odplatu.
(2) Kancelária národnej rady zverejní ohlásenie podľa odseku 1 na internetovej stránke podľa § 4 ods. 1 druhej vety. Tieto ohlásenia sa zverejňujú oddelene od centrálneho zoznamu a zo zverejneného ohlásenia musí byť zrejmé, že nejde o lobistický kontakt vykonaný lobistom.
(3) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý nie je lobista a ktorý vykoná lobistický kontakt týkajúci sa predpisov alebo dokumentov podľa § 5 ods. 1 prvej vety, je povinný do piatich pracovných dní odo dňa kedy k lobistickému kontaktu došlo ohlásiť vyššiemu územnému celku, na území ktorého sa lobistický kontakt uskutočnil, písomne alebo elektronickou formou údaje v rozsahu podľa § 6 ods. 3, ako aj údaj o tom, či bol lobistický kontakt vykonaný bezodplatne alebo za odplatu.
(4) Vyšší územný celok zverejní ohlásenie podľa odseku 3 na internetovej stránke podľa § 5 ods. 1 druhej vety. Tieto ohlásenia sa zverejňujú oddelene od regionálneho zoznamu a zo zverejneného ohlásenia musí byť zrejmé, že nejde o lobistický kontakt vykonaný lobistom.
§ 8
Zákaz lobingu
10) § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
9
(1) Lobing je zakázaný, ak zasahuje alebo by mohol zasahovať do nezávislosti alebo nestrannosti
a)rozhodovania orgánov verejnej moci pri vydávaní licencií, povolení, oprávnení a iných individuálnych právnych aktov,
b)používania metód a postupov vo verejnom obstarávaní alebo
c)rozhodovania o poskytovaní verejných prostriedkov1).
(2) Zásahom do nezávislosti alebo nestrannosti sa na účely odseku 1 rozumie najmä nátlak, vplyv, pokyn alebo žiadosť, ktorý je spôsobilý ovplyvniť alebo donútiť orgán, ktorý rozhoduje v oblastiach podľa odseku 1, rozhodnúť na základe iných skutočností alebo dôvodov, než na základe akých rozhodnúť podľa predpisov, ktoré upravujú rozhodovanie v oblastiach podľa odseku 1.
§ 9
Povinnosti verejných činiteľov a iných osôb
(1) Verejný činiteľ nesmie byť s lobistom v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, na základe ktorého by bol povinný postupovať podľa pokynov lobistu, konať v jeho mene alebo vykonávať inú činnosť pre lobistu za odmenu pre seba alebo blízku osobu7). Verejný činiteľ nesmie vykonávať pre lobistu inú činnosť za odmenu pre seba alebo blízku osobu7).
(2) Osoba, ktorá je v služobnom pomere11), štátnozamestnaneckom pomere12) alebo ktorá vykonáva práce vo verejnom záujme13), nesmie vykonávať lobing, nesmie byť s lobistom v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, na základe ktorého by bol povinný postupovať podľa pokynov lobistu, konať v jeho mene alebo vykonávať inú činnosť pre lobistu za odmenu pre seba alebo blízku osobu7). Osoba podľa prvej vety nesmie vykonávať pre lobistu inú činnosť za odmenu pre seba alebo blízku osobu7).
(3) Verejný činiteľ podľa § 2 ods. 4 písm. a) c), h), guvernér Národnej banky Slovenska, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a primátor mesta zverejňujú na voľne prístupnej internetovej stránke orgánu, v ktorom vykonávajú svoju funkciu vždy do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac svoj pracovný program.
(4) Pracovným programom sa na účely tohto zákona rozumie časový rozvrh pracovných stretnutí, na ktorých došlo k lobistickému kontaktu, s uvedením miesta a dátumu stretnutia a s uvedením predpisu, dokumentu alebo inej veci, ktorej sa
11) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
10
stretnutie týkalo. Povinnosť zverejniť informácie o pracovnom stretnutí sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa nesprístupňujú podľa osobitného zákona.14)
Sankcie
§ 10
(1) Na pokuty lobistovi za porušenie ustanovení tohto zákona a na ich ukladanie sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o živnostenskom podnikaní15), okrem uloženia pokuty za porušenie zákazu podľa § 8 ods. 1.
(2) Za osobitne závažné porušenie podmienok alebo povinností podľa tohto zákona sa na účely zrušenia živnostenského oprávnenia16) považuje
a)úmyselné uvedenie nepravdivých údajov v oznámení podľa § 6 ods. 3 až 6,
b)porušenie zákazu podľa § 6 ods. 1 alebo § 8 ods. 1,
c)porušenie ustanovenia § 9 ods. 1 alebo 2,
d)ak lobista aj napriek dvakrát právoplatne uloženej sankcii za nesplnenie povinnosti podľa § 6 ods. 3 až 7 nesplní túto povinnosť.
(3) Lobistovi, právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší zákaz podľa § 8 ods. 1 sa uloží pokuta od 10 000 do 50 000 EUR.
(4) Právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 3 ods. 4 alebo podľa § 7 ods. 1 alebo 3 sa uloží pokuta 500 EUR.
(5) Konanie o uložení pokuty za správny delikt podľa odseku 3 alebo 4 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Na konanie o správnom delikte podľa odseku 3 alebo 4 je vecne príslušný obvodný úrad. Na konanie o správnom delikte podľa odseku 3 alebo 4 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní17).
§ 11
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá poruší zákaz podľa § 8 ods. 1. Za priestupok podľa prvej vety sa uloží pokuta do 50 000 EUR. Na konanie o priestupku je vecne príslušný obvodný úrad.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch18).
§ 12
(1) Živnostenský úrad je povinný informovať o sankcii uloženej lobistovi do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie
14) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z.
15) Piata časť zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16) § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11
a)kanceláriu národnej rady, ak ide o lobistu, ktorý je zapísaný v centrálnom zozname,
b)príslušný vyšší územný celok, ak ide o lobistu, ktorý je zapísaný v regionálnom zozname.
(2) Kancelária národnej rady zverejní v centrálnom zozname uloženú sankciu spolu s informáciou, za porušenie akej povinnosti bola uložená. Zo zverejnenia podľa prvej vety musí byť zrejmé, ktorého lobistu sa uložená sankcia týka.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa vzťahuje na vyšší územný celok rovnako, ak ide o lobistu, ktorý je zapísaný v regionálnom zozname.
(4) Ak kancelária národnej rady alebo vyšší územný celok zistí porušenie ustanovení tohto zákona, informuje o tom orgán, ktorý je oprávnený konať o uložení sankcie podľa § 10 alebo 11.
(5) Výnosy z pokút uložených podľa § 10 a 11 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 13
Za porušenie povinnosti uloženej podľa tohto zákona verejnému činiteľovi je možné uložiť sankciu podľa všeobecného predpisu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov19).
§ 14
Spoločné ustanovenie
Na konanie kancelárie národnej rady a vyššieho územného celku vo veciach vedenia zoznamov lobistov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní17).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 143 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v oblasti lobingu.“
19) Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
12
Čl. III
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 339/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 ods. 3 druhá veta znie: „Advokáti môžu vykonávať mediáciu,1a) lobing1b), činnosť rozhodcu1c) alebo poskytovať iné služby v súlade s osobitnými predpismi.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
„1a) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
1b) Zákon č. .../2005 Z. z. o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1c) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.“.
2.V § 14 ods. 1 sa za slová „nesmie mať“ vkladajú slová „, okrem mediácie1a), lobingu1b), činnosti rozhodcu1c) alebo poskytovania iných služieb v súlade s osobitnými predpismi1),“.
3.V § 15 ods. 1 sa za slová „nesmie mať“ vkladajú slová „, okrem mediácie1a), lobingu1b), činnosti rozhodcu1c) alebo poskytovania iných služieb v súlade s osobitnými predpismi1),“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.