D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Jozef Mihál, Lucia Nicholsonová, Peter Osuský a Martin Poliačik.
Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť kumulácii exekutívnych funkcií v samospráve (predseda vyššieho územného celku a starosta obce/primátor mesta, starosta mestskej časti a ich zástupcovia, resp. námestníci), ako aj štatutárnych funkcií vo verejnoprávnych inštitúciách s mandátom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedená kumulácia funkcií otvára možnosť získavania neodôvodnených výhod pre riadený subjekt (obec/mesto, vyšší územný celok a verejnoprávna inštitúcia) a takýto stav stavia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do permanentného konfliktu záujmov pri rôznych hlasovaniach - najmä pri štátnom rozpočte a daniach, ale napr. aj napríklad aj pri hlasovaniach o zákonoch upravujúcich príslušné verejnoprávne inštitúcie, kde výhoda v prospech konkrétnej obce/mesta, VÚC alebo verejnoprávnej inštitúcie môže ísť na úkor iných subjektov, alebo spoločnosti ako celku. Schválením predloženého návrhu sa uvedený konflikt záujmov eliminuje.
Predkladatelia si vedomí, že boli avizované snahy presadzovať skôr mäkší a pre závistlivú časť verejnosti príťažlivejší model založený na princípe „viacero funkcií jeden plat“. Tento model však ako predkladatelia odmietame, pretože by sa tým len zakonzervoval súčasný stav, pri ktorom vždy existuje riziko, že za volebným úspechom daného politického subjektu bude okrem iného aj prepojenosť záujmov v procese rozhodovania na celoštátnej a regionálnej/komunálnej úrovni, na ktorom hmotne zainteresované tisícky ľudí. Samotný plat toho-ktorého funkcionára je preto na mocenskej šachovnici zanedbateľný a títo funkcionári nemajú problém sa ho zriecť a pred verejnosťou to prezentovať ako nezištné obetovanie sa.
Návrh ústavného zákona je v súlade s inými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh ústavného zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 3
Novelizačnými bodmi 1 3 sa do ústavy preklápajú desaťročia nemenné pojmy, s ktorými predložená novela ústavy ďalej pracuje v novelizačných bodoch 4 a 5. V § 69 sa navrhujú doplniť príslušné ustanovenia o zastupovaní starostu obce a predsedu vyššieho územného celku; uvádza sa tu, že starostu obce zastupuje zástupca starostu obce a predsedu vyššieho územného celku podpredseda vyššieho územného celku s tým, že podrobnosti ustanoví zákon. V novom znení čl. 70 sa o.i. zakotvujú do ústavy pojmy ako primátor mesta, námestník primátora mesta a mestské zastupiteľstvo. Taktiež sa preklápa do ústavy aj súčasný model členenia mesta na mestské časti (ak tak ustanoví zákon); v tejto súvislosti sa v ústave potvrdzujú pojmy starosta mestskej časti, zástupca starostu miestnej časti a miestne zastupiteľstvo.
K bodu 4
Navrhuje sa zakotviť nový výpočet funkcií a povolaní, ktoré nezlučiteľné s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V porovnaní s doterajšou úpravou sa predloženým návrhom výpočet funkcií rozširuje o funkciu predsedu vyššieho územného celku, starostu obce/primátora mesta, starostu mestskej časti, ich zástupcov (podpredsedu VÚC, zástupcu starostu obce, námestníka primátora, zástupcu starostu mestskej časti), ako aj o funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom. Súčasne sa v porovnaní s doterajšou úpravou mení slovosled tak, aby funkcia poslanca Európskeho parlamentu bola pri výpočte na prvom mieste, čím sa podčiarkne jej význam.
K bodu 5
Navrhovaným ustanovením sa zakladajú pravidlá prechodného režimu, kedy síce začne platiť ústavný zákon, ale ku dňu jeho účinnosti budú ešte vo funkciách funkcionári samospráv zvolení predo dňom účinnosti tohto ústavného zákona (pôjde o predsedov vyšších územných celkov zvolených v roku 2013 a starostov obcí/mestských častí zvolených v rokoch 2010-2014 a ich zástupcov). Podľa navrhnutej úpravy predsedovia vyšších územných celkov zostanú vo funkciách do roku 2017 a starostovia obcí (primátori miest), ako aj starostovia mestských častí zostanú vo funkciách ešte krátke prechodné obdobie do zloženia sľubu starostu obce (primátora mesta) alebo starostu mestskej časti zvolených v komunálnych voľbách konaných 15. novembra 2014. Na rovnakom princípe riešení zástupcovia uvedených komunálnych funkcionárov. Funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom je riešená jej okamžitým skončením ku dňu účinnosti novely ústavy, t.zn. k 15. novembru 2014.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 15. novembra 2014.