NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
Ústavný zákon
z ...................2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. a ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Starostu obce zastupuje zástupca starostu obce; podrobnosti ustanoví zákon.“.
2. V čl. 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Predsedu vyššieho územného celku zastupuje podpredseda vyššieho územného celku; podrobnosti ustanoví zákon.“.
3. Článok 70 znie:
Čl. 70
(1) Zákon ustanoví predpoklady a spôsob vyhlásenia obce za mesto.
(2) Ak ide o mesto, orgán podľa čl. 69 ods. 1 písm. a) sa označuje ako mestské zastupiteľstvo a orgán podľa čl. 69 ods. 1 písm. b) sa označuje ako primátor mesta. Primátora mesta zastupuje za podmienok ustanovených zákonom jeden námestník primátora mesta alebo viacerí námestníci primátora mesta. Mesto sa môže členiť na mestské časti, ak tak ustanoví zákon. Orgánmi mestskej časti starosta mestskej časti a miestne zastupiteľstvo;
podrobnosti ustanoví zákon. Starostu mestskej časti zastupuje za podmienok ustanovených zákonom zástupca starostu mestskej časti.“.
4. V čl. 77 odsek 1 znie:
„(1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu, s výkonom funkcie podľa čl. 69 ods. 4 písm. b) a podľa čl. 69 ods. 1 písm. b), s výkonom funkcie podpredsedu vyššieho územného celku, zástupcu starostu obce, námestníka primátora mesta, zástupcu starostu mestskej časti, sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka obrojeného zboru.“.
5. Za článok 154c sa vkladá článok 154d, ktorý znie:
Čl. 154d
Poslanec, ktorý je k 15. novembru 2014 predsedom vyššieho územného celku, starostom obce alebo starostom mestskej časti a ktorý bol do funkcie predsedu vyššieho územného celku, starostu obce alebo starostu mestskej časti zvolený pred 15. novembrom 2014, je oprávnený vykonávať funkciu predsedu vyššieho územného celku, starostu obce alebo starostu mestskej časti do skončenia jeho funkčného obdobia ako predsedu vyššieho územného celku, starostu obce alebo starostu mestskej časti. Poslanec, ktorý je k 15. novembru 2014 podpredsedom vyššieho územného celku, a ktorý bol do funkcie podpredsedu vyššieho územného celku zvolený pred 15. novembrom 2014, je oprávnený vykonávať funkciu podpredsedu vyššieho územného celku do skončenia funkčného obdobia orgánu vyššieho územného celku podľa § 69 ods. 4 písm. a). Poslanec, ktorý je k 15. novembru 2014 zástupcom starostu obce alebo námestníkom primátora mesta, a ktorý bol touto funkciou poverený alebo do tejto funkcie zvolený pred 15. novembrom 2014, je oprávnený vykonávať funkciu zástupcu starostu obce alebo námestníka primátora mesta odvolania alebo do skončenia funkčného obdobia orgánu obce podľa § 69 ods. 1 písm. a). Poslanec, ktorý je k 15. novembru 2014 zástupcom starostu mestskej časti, a ktorý bol touto funkciou poverený alebo bol do tejto funkcie zvolený pred 15. novembrom 2014, je oprávnený vykonávať funkciu zástupcu starostu mestskej časti do jeho odvolania alebo do skončenia funkčného obdobia miestneho zastupiteľstva. Poslancovi, ktorý je k 15. novembru 2014 štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom, zaniká funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom 15. novembra 2014.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2014.