Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa znižuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 10 % u niektorých vybraných druhov potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov a to predovšetkým s cieľom zvýhodniť vlastnú produkciu niektorých druhov potravinárskych produktov v regiónoch Slovenskej republiky. Vzhľadom na obľúbenosť konkrétnych v návrhu zákona uvedených produktov a skutočnosť, že ich ceny by mohli výrazne klesnúť, je možné očakávať pozitívny dopad na občana, resp. spotrebiteľa. Súčasne zavedením zníženej sadzby dane na konkrétne vybrané druhy potravinárskych výrobkov a iné presne špecifikované produkty sa čiastočne eliminuje regresívny charakter dane z pridanej hodnoty na ľudí s najnižšími príjmami napr. na dôchodcov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejný rozpočet, bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest. Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
- čl. 90 až 93 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
-sekundárnom
-smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006),
-smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008),
-smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112//ES zdaniteľným osobám, ktoré nie usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008),
-smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20. 1. 2009),
-trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1),
-nariadenie Rady (ES) č. 143/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008),
-nariadenie Rady (ES) č. 37/2009 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Súdu prvého stupňa Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
Bezpredmetné.
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 226 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení:
Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
Príloha č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa dopĺňa presne podľa čísiel Spoločného colného sadzobníka o vybrané druhy potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov, na ktoré sa bude znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % uplatňovať.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. december 2014.