1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 844/2014
967a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1138 zo 14. mája 2014 pridelila vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 305 zo dňa 17. júna 2014)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 431 zo dňa 20. júna 2014)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I. § 1 ods. 1
V § 1 ods. 1 sa za slová „informačného systému“ vkladajú slová „Centrálny elektronický priečinok“ a za slovami „colnými predpismi 1)“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia používaná v texte zákona a zároveň sa upravuje gramatická správnosť textu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I § 8 ods. 2
V § 8 ods. 2 sa slová „účely komunikácie“ nahrádzajú slovami „účely elektronickej komunikácie“
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia používaná v texte zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. II (1. bod návrhu)
V čl. II 1. bod návrhu znie:
1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie vylučovacia spojka medzi posledné dve možnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. II (3. bod návrhu)
V čl. II 3. bod návrhu sa slová „uvádzacej vete“ nahrádzajú slovami „úvodnej vete“
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. II
Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 až 9, ktoré znejú:
„7. § 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.“.
V súčasne platnom zákone č. 305/2013 Z.z. o e- Governmente sa dopĺňa procesná úprava umožňujúca voliteľnú voľbu formátu na základe potrieb osoby, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie a zároveň sa zvyšuje garancia správnych výstupov zaručenej konverzie.
8. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) na účely zaručenej konverzie
1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie a spôsob ich vytvárania,
2. spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3. spôsob vyhotovenia osvedčovacej doložky a podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku,
4. podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a formu tejto evidencie,
5. obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
6. sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,“.
V súčasnosti platný zákon č. 305/2013 Z.z. o e- Governmente nedostatočne korešponduje s nutným obsahom vykonávacieho predpisu o zaručenej konverzii, pretože zákon neobsahuje najmä základné ustanovenia o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami, o spôsobe vyhotovenia osvedčovacej doložky, ani o forme evidencie záznamov o vykonanej konverzii, a preto nemôže splnomocňovacie ustanovenie obsahovať podrobnosti o týchto problematikách. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4
9. V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.“.
Doterajší bod 7 sa primerane prečísluje.
Tieto nové body 7 až 9 nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.
Vzhľadom na neexistenciu informačného systému integrovaných obslužných miest (IS IOM) nemôže žiadny súčasný ani budúci prevádzkovateľ integrovaných obslužných miest splniť podmienku prepojenia na IS IOM, čoho následkom by bolo zrušenie všetkých existujúcich integrovaných obslužných miest (IOM) v SR. Do IS IOM budú časom zapojené všetky elektronické služby orgánov verejnej moci a prevádzkovatelia IOM budú cez IS IOM tieto služby sprostredkúvať. Preto sa navrhuje prechodné obdobie troch rokov, ktoré je potrebné na dobudovanie tohto informačného systému a tiež ide zároveň o zladenie s 3 ročným prechodným obdobím na spustenie viacerých spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. III
V čl. III sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „15. decembra“.
Úprava nadobudnutia účinnosti čl. I a čl. II bodov 1 6 konvenuje s potrebou zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty na prípravu systému na produkčnú prevádzku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 317 z 24. júna 2014. Výbor určil poslanca Milana Mojša za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 24. júna 2014
Daniel D u c h o ň, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet