Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
51. schôdza
844/2014
305
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 17. júna 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 305
51. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I. § 1 ods. 1
V § 1 ods. 1 sa za slová „informačného systému“ vkladajú slová „Centrálny elektronický priečinok“ a za slovami „colnými predpismi 1)“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia používaná v texte zákona a zároveň sa upravuje gramatická správnosť textu zákona.
2.K čl. I § 8 ods. 2
V § 8 ods. 2 sa slová „účely komunikácie“ nahrádzajú slovami „účely elektronickej komunikácie“
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia používaná v texte zákona.
3.K čl. II (1. bod návrhu)
V čl. II 1. bod návrhu znie:
1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie vylučovacia spojka medzi posledné dve možnosti.
4.K čl. II (3. bod návrhu)
V čl. II 3. bod návrhu sa slová „uvádzacej vete“ nahrádzajú slovami „úvodnej vete“
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
5.K čl. II
Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 až 9, ktoré znejú:
„7. § 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
3
„(6) Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.“.
V súčasne platnom zákone č. 305/2013 Z.z. o e- Governmente sa dopĺňa procesná úprava umožňujúca voliteľnú voľbu formátu na základe potrieb osoby, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie a zároveň sa zvyšuje garancia správnych výstupov zaručenej konverzie.
8. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) na účely zaručenej konverzie
1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie a spôsob ich vytvárania,
2. spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3. spôsob vyhotovenia osvedčovacej doložky a podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku,
4. podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a formu tejto evidencie,
5. obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
6. sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,“.
V súčasnosti platný zákon č. 305/2013 Z.z. o e- Governmente nedostatočne korešponduje s nutným obsahom vykonávacieho predpisu o zaručenej konverzii, pretože zákon neobsahuje najmä základné ustanovenia o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami, o spôsobe vyhotovenia osvedčovacej doložky, ani o forme evidencie záznamov o vykonanej konverzii, a preto nemôže splnomocňovacie ustanovenie obsahovať podrobnosti o týchto problematikách. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
9. V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.“.
Doterajší bod 7 sa primerane prečísluje.
Tieto nové body 7 až 9 nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.
Vzhľadom na neexistenciu informačného systému integrovaných obslužných miest (IS IOM) nemôže žiadny súčasný ani budúci prevádzkovateľ integrovaných obslužných miest splniť podmienku prepojenia na IS IOM, čoho následkom by bolo zrušenie všetkých existujúcich integrovaných obslužných miest (IOM) v SR. Do IS IOM budú časom zapojené všetky elektronické služby orgánov verejnej moci a prevádzkovatelia IOM budú cez IS IOM tieto služby sprostredkúvať. Preto sa navrhuje prechodné obdobie troch rokov, ktoré je potrebné na dobudovanie tohto informačného systému a tiež ide zároveň o zladenie s 3 ročným prechodným obdobím na spustenie viacerých spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy.