PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1109/2014
1051
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júna 2014
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA, Mikuláša HUBU a Jána MIČOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1043), doručený 2. júna 2014
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 4. septembra 2014 a v gestorskom výbore do 8. septembra 2014.
Pavol P a š k a v. r.