Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je zaviesť do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) možnosť obce ako správcu dane rozhodnúť o zániku daňového nedoplatku, ak je nevymožiteľný.
Nevymožiteľnosť daňového nedoplatku totiž môže v praktickom živote orgánom územnej samosprávy spôsobovať značné nepríjemnosti, najmä čo sa týka záťaže rozpočtu. Ak je výsledkom vymáhania takéhoto daňového nedoplatku väčší náklad ako výnos, nie je pochopiteľne účelné, aby bolo vymáhanie vôbec uskutočňované. Náklady súvisia najčastejšie s úhradou právnych služieb či iných odborných činností.
Návrh zákona vychádza z princípov obsiahnutých v Európskej charte miestnej samosprávy, podľa ktorej existencia miestnych orgánov so skutočnými právomocami môže zabezpečiť taký výkon správy, ktorá je efektívna a zároveň blízka občanovi. To však predpokladá existenciu miestnych orgánov vybavených demokraticky konštituovanými rozhodovacími orgánmi s vysokým stupňom autonómie pokiaľ ide o ich kompetencie, spôsoby a prostriedky uplatňovania týchto kompetencií a zdroje potrebné na ich plnenie.
Vo vzťahu k riziku možného zneužívania novej kompetencie poukazuje predkladateľ na skutočnosť, že aj pri rozhodovaní obce o zániku daňového nedoplatku pri jeho nevymožiteľnosti budú musieť byť dodržané základné zásady správy daní, z ktorých ústrednou je povinnosť chrániť záujem obce a rozhodovanie v skutkovo zhodných prípadoch bez neodôvodnených rozdielov.
Druhou poistkou proti riziku možného zneužívania je zodpovednosť funkcionárov obce obyvateľom vo voľbách do územnej samosprávy, kde obyvatelia budú môcť na rozhodovanie obce (okrem iného aj o zániku daňového nedoplatku, ak je nevymožiteľný) patrične reagovať.
Treťou poistkou bude novozavedené zverejňovanie návrhu rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku, ak je nevymožiteľný, na úradnej tabuli obci alebo webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred dňom jeho vydania. Zverejňovanie by malo umožniť vznik verejného tlaku v dostatočnom časovom predstihu na to, aby k prijatiu rozhodnutia nevýhodného pre obec nedošlo. Nedodržanie zákona bude v tejto súvislosti sankcionované tým, že rozhodnutie bez predchádzajúceho zverejnenia nebude môcť nadobudnúť právoplatnosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Z legislatívneho hľadiska sa navrhuje zavedenie možnosti rozhodnúť o zániku daňového poplatku, ak je nevymožiteľný, do súčasného § 84 upravujúceho zánik daňového nedoplatku. Súčasne sa pre účely daňového poriadku definujú okolnosti, za ktorých sa považuje daňový nedoplatok za nevymožiteľný. Pri rozhodovaní obce sa predpokladá použitie správnej úvahy, no za dôsledného dodržiavania základných zásad správy daní, najmä zásady materiálnej rovnosti obsiahnutej v § 3 ods. 9 daňového poriadku.
Návrh rozhodnutia bude musieť byť v záujme verejnej kontroly zverejnený na úradnej tabuli obce a jej webovom sídle 15 dní pred dňom jeho vydania. Pri zverejňovaní sa bude dbať na dodržiavanie ochrany osobných údajov tým, že návrh rozhodnutia bude oproti právoplatnému rozhodnutiu obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby. Vo zvyšných častiach budú návrh a právoplatné rozhodnutie identické.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. októbra 2014.