NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 84 sa vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Správca dane, ktorým je obec, môže rozhodnúť o zániku daňového nedoplatku, ak je nevymožiteľný. Za nevymožiteľný sa považuje nedoplatok, ktorý bol bezvýsledne vymáhaný od daňového dlžníka aj od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, alebo je pravdepodobné, že by náklady na jeho vymáhanie presiahli jeho výťažok. Rovnako sa postupuje i vtedy, ak nie je nedoplatok nevymožiteľný, avšak jeho vymáhanie je spojené s veľkými ťažkosťami. Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku.
(4) Návrh rozhodnutia podľa odseku 3 zverejní správca dane, ktorým je obec, jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred dňom jeho vydania. Návrh rozhodnutia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote, a ak ho nemá obec zriadené, tak iným spôsobom v obci obvyklým. Bez splnenia podmienok podľa prvej a druhej vety rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Návrh rozhodnutia obsahuje náležitosti podľa § 63 ods. 3 okrem písm. c) a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, o ktorej daňovom nedoplatku sa rozhodovalo.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6
2. V § 84 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku podľa odsekov 2 a 3 sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania, ak tento zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu
nie sú prípustné opravné prostriedky.
(6) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 5 okrem odseku 1 písm. d) sa vzťahujú aj na zánik iného peňažného plnenia, ktoré nie je daňou, vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov uložených rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.