Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Cieľom predkladaného návrhu zákona je posilniť ochranu zdravotníckeho pracovníka počas poskytovania zdravotnej starostlivosti na úroveň chránenej osoby.
Použitie násilia a vyhrážanie sa usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody zdravotníkovi počas poskytovania zdravotnej starostlivosti by tak bolo klasifikované ako trestný čin spáchaný voči chránenej osobe v zmysle § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.
V súčasnosti zdravotnícki pracovníci nemajú štatút verejného činiteľa a pri výkone svojej činnosti sú často vystavení násilným útokom.
Zdravotnícki pracovníci vykonávajú fyzicky a psychicky náročnú prácu. Mnohí pracujú v nepretržitých prevádzkach a prichádzajú do kontaktu s infekčnými chorobami. Zdravotnícki pracovníci nemajú možnosť odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti a to ani u pacientov, ktorí prejavujú agresívne sklony alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Verbálne a fyzické útoky na zdravotníckych pracovníkov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti nie zriedkavosťou. Zdravotnícki pracovníci nemajú adekvátnu právnu ochranu a stávajú sa tak ľahším terčom verbálnych aj fyzických útokov a vyhrážok.
Predkladaný návrh novely zákona by mal prispieť k bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov pri výkone ich povolania a v konečnom dôsledku k zlepšeniu prostredia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, z čoho budú mať úžitok všetci slušní pacienti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, ako aj s právom Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
Definícia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa dopĺňa o štatút chránenej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s odkazom na definíciu chránenej osoby v Trestnom zákone.
K čl. II
Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť dňom 1. októbra 2014.