NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 153/2013Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej starostlivosti postavenie chránenej osoby1a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a) § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.