Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Droba.
Cieľom tejto novely je zakotviť povinnosť pri navrhovaní stavieb, okrem požiadaviek bezbariérovosti aj požiadavku na zvukovú orientáciu pre nevidomých a slabozrakých obyvateľov. Zákon síce dnes hovorí o osobách so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo je však dosť všeobecná charakteristika. V § 47 písm. c) sa hovorí najmä o požiadavke bezbariérovosti, čím sa všeobecne myslia najmä tzv. vozíčkari. Dnes však máme aj dosť veľkú skupinu obyvateľov so zrakovým postihnutím, ktorí sa často pohybujú relatívne nezávisle; pri vstupe do verejných budov im však chýba základné zorientovanie sa, čo umožní tzv. zvukový orientačný maják, ktorý by bol nainštalovaný v týchto budovách.
Ako predkladateľ mám za to, že zdôraznenie povinnosti inštalácie takýchto zvukových orientačných majákov svoje miesto v zákone podobne, ako tam svoje miesto zvýraznenie požiadavky bezbariérovosti. Ide o to, že za relatívne nízke náklady je možné umožniť samostatný pohyb v takýchto budovách aj ďalšej veľkej skupine osôb pohybovať sa nezávisle a umožniť im tak vyššiu mieru integrácie do spoločnosti.
Nainštalovaný zvukový orientačný maják bude obsahovať nahrávku s informáciou, kde sa osoba nachádza, aké služby jej tam môžu byť poskytnuté a tiež základné orientačné pokyny. Osoba využívajúca toto zariadenie bude mať u seba tzv. povelový vysielač, ktorým si informáciu zo zvukového orientačného majáka spustí. Povelový vysielač je zdravotná pomôcka, ku ktorej sa takto postihnutá osoba môže dosať relatívne ľahko. Dnes je však takmer zbytočná, pretože zvukové orientačné majáky vo verejných budovách, resp. verejných priestoroch sa takmer nevyskytujú. Podľa osôb, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, je výška nákladov na nainštalovanie takéhoto zriadenia cca 600,- €, čo pri celkových nákladoch na výstavbu, resp. rekonštrukciu takýchto stavieb, nie je markantný náklad.
Návrh zákona bude mať minimálny dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo samosprávnych krajov, v závislosti od plánovanej investičnej výstavby.
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nebude mať dopad na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe, predpokladá sa pozitívny sociálny vplyv na osoby so zrakovým zdravotným postihnutím a nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Body 1 a 2
Navrhuje sa doplniť ako povinnosť pri požiadavkách na navrhovanie stavieb, ktoré majú užívať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, okrem požiadaviek bezbariérovosti aj požiadavku zvukovej orientácie pre nevidomých a slabozrakých.
Táto požiadavka sa odraziť v praxi tak, že dnešné budovy, ktoré boli takto skolaudované, budú musieť byť vybavené takýmto zariadením umožňujúcom zvukovú orientáciu, do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Budovy, ktoré sa práve projektujú, stavajú, atď., budú musieť byť vybavené takýmto zariadením ako podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.
K Čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona na 1. november 2014. Vzhľadom na jednoduchosť inštalácie zariadenia, o ktorom sa v novele zákona hovorí, ako aj vzhľadom na prechodné obdobie dva roky je legisvakančná lehota primeraná.