NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........ 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 137/1982 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z. a zákona č. 368/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47 písm. c) sa za slová „požiadavku bezbariérovosti“ dopĺňajú slová „a zvukovej orientácie pre nevidomých a slabozrakých“.
2.Za § 142c sa vkladá § 142d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2014
Investor alebo vlastník stavby v prípade stavby, ktorá spĺňať aj požiadavky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie, je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadenia na zvukovú orientáciu pre nevidomých a slabozrakých do 2 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Pri kolaudačnom konaní je v prípade stavieb podľa predošlej vety nainštalovanie takéhoto zariadenia podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.